p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Batı'nın Hoşgörüsüz ve Ötekileyici Yanı: İslamofobi

Batı'nın Hoşgörüsüz ve Ötekileyici Yanı: İslamofobi

Article Sidebar

İsmail Akbal
H. Alpay Karasoy
Nasıl Atıf Yapılır
Akbal, İsmail, & Karasoy, H. A. (2013). Batı’nın Hoşgörüsüz ve Ötekileyici Yanı: İslamofobi. Demokrasi Platformu, 9(34). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/206


Özet

Batı'nın liberal demokrasiyi benimsemiş siyasal rejimleri çatışmacı, dikotomik bir yaklaşım sergilemektedirler. Bir taraftan özgürlük, eşitlik, insan hakları, seyahat özgürlüğü, ikamet özgürlüğü, düşünce ve düşündüklerini ifade özgürlüğü gibi evrensel ilkelerin propagandasını yaparken diğer taraftan kendi dışında olan farklılıkları reddetmek, ötekileştirmek ve aşağılamak gibi çatışmacı bir tutum sergilemektedirler.

Liberal ideoloji ile bütünlemiş Batının temel tutarsızlığı çoğulculuğu, çok renkliliği, farklılıkları reddetmesinde kendini göstermektedir. Liberal farklılik tercihi, çoğunlukla hoşgörü kavramıyla ilişkilendirilir. Liberal sosyal etiğin en önemli özelliği ahlaki, kültürel ve siyasal farklılıkları ayırt etme arzusudur. Liberal anlayışta, hoşgörü ve farklılık fikrini kabul etme ve bu konuda israrcı olma dengeli bir toplumun teminatıdır. Hoşgörü, müsamaha, insanların onaylamadığımız şekilde davranması, konuşması ve eylemlerde bulunmasına göz yumma istekliliğidir (Heywood, 2007: 44). Locke, "Hoşgörü Üzerine Bir Mektup” isimli eserinde yönetimin gerçek işlevinin insanların yaşamını, özgürlüğünü ve mülkiyetini korumak olduğunu, yönetimin insanların ruhunun muhafazası işlemine burnunu sokmaya hakkı olmadığını söyler (Locke, 2011).

Referanslar

Akgönenç O. (2011). "İslamofobi ile Mücadeleler”, Íslamofobi Sempozyum Tebliğleri, Sivas İbn-i Hüman Vakfı Yay, Sivas.

Aksun Z. N. (2006). Şehbenderzâde Ahmet Hilmi'nin İslam Tarihi, C:2, Ötüken Yay, İstanbul.

Alacacioğlu H. (2009). “Almanya'nın Göçmenlere Yönelik Yabana ve Uyum Politikaları”, Yurt Dışında Türkler 50. Yılında Göç ve Uyum, (ed: M. Murat Erdoğan, Orion Yay, Ankara.

Cesari J.& Espesito J.L. (1999). İslamdan Korkmalı mı? Yeşil Tehlikenin Ötesi, (ç: Ayşe Meral), Ahmet Aydoğan, Birey Yay, İstanbul.

Dağı İ. (1998). Ortadoğu'da İslam ve Siyaset, Boyut Yay, İstanbul.

Duman B.&Alacahan O. (2011). “Hollanda'da Müslüman Karşıtlığının Kaynaklan”, İslamofobi Sempozyum Tebliğleri, Sivas İbn-i Hüman Vakfı Yay, Sivas.

Filiz V. (2009). “İslamfobyadan Müslüman Karşıtlığına: Anti-Müslümanizmin Yayılması", Yurt Dışında Türkler 50. Yılında Göç ve Uyum, (ed: M. Murat Erdoğan, Orion Yay, Ankara.

Garaudy R. (1996). İsrail: Mitler ve Terör, (ç Cemal Aydın), İstanbul.

Gökçe G. (2011). “Avrupa'da Din Korkusu”, İslamofobi Sempozyum Tebliğleri, Sivas İbn-i Hüman Vakfı Yay, Sivas.

Gökçe O. (2011), “Avrupa Medyasının ve Kamuoyunun İslam Algisi”, İslamofobi Sempozyum Tebliğleri, Sivas İbn-i Hüman Vakfı Yay, Sivas.

Gökçe O.&Gökçe G. (2011). Avrupa Medyası ve Kamuoyunda İslam, Türk, Türkiye İmajı , Birleşik Yay, Ankara.

Göle N. (2009). İç İçe Girişler. İslam ve Avrupa, Metis Yay, İstanbul.

Heywood A. (2007). Siyasi İdeolojiler, Adres Yay, Ankara. Huntington S. P. (2002). Medeniyetler Çatışması, Okuyan Us yay, İstanbul.

Klausen J. (2005). İslamı Yeniden Düşünmek, Batı Avrupa'da Din ve Siyaset, (f: Mehmet Aydın), Liberte Yay, Ankara.

Kula O.B. (2009). “İslamofobia: Avrupa Oryantalizmi ve İslamofobianın Felesefi Kaynakları", Yurt Dışında Türkler 50. Yılında Göç ve Uyum, (ed: M. Murat Erdoğan, Orion Yay, Ankara.

Küçükcan T. (2009). “Almanya'da Türkler, Kimlik Ayrıştırmaları ve İslam”, Yurt Dışında Türkler 50. Yılında Göç ve Uyum, (ed: M. Murat Erdoğan, Orion Yay, Ankara.

Larsson G. (2011). “Avrupa'da İslam ve Müslümanlar: İsveç Örneği”, Avrupa'da İslam ve Müslümanlar (f: Arif Korkmaz), Çizgi Yay, Konya.

Locke J. (2011), Hoşgörü Üzerine Bir Mektup, Liberte Yay, Ankara.

Lelong M. (2006). İslamla Yüzleşen Batı, (s: Ali Erbaş) , Ufuk Kitap Yay, İstanbul.

Rawls J. (2007). Siyasal Liberalizm, (f: M.F. Bilgin), Bilgi Üniversitesi Yay, İstanbul.

Said E. (1998). Oryantalizm, İrfan Yay, İstanbul.

Schiffauer W. (2011). “Güç ve Dindarlık”, Avrupa'da İslam ve Müslümanlar (ç: Arif Korkmaz), Çizgi Yay, Konya.

Article Details