p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Türkiye'de Dini Azınlıklara Bakış Açısının Yansıması Olarak 6-7 Eylül Olayları

Türkiye'de Dini Azınlıklara Bakış Açısının Yansıması Olarak 6-7 Eylül Olayları

Article Sidebar

Şeyma Akın
Nasıl Atıf Yapılır
Akın, Şeyma. (2013). Türkiye’de Dini Azınlıklara Bakış Açısının Yansıması Olarak 6-7 Eylül Olayları. Demokrasi Platformu, 9(34). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/204


Özet

6-7 Eylül olaylarını, Kıbrıs sorunlarının getirdiği gerginliklerinden doğan basit bir hadise gibi görmek Türkiye'deki toplumsal yapıyı göz ardı etmek veya anlamamaktır; zira söz konusu vakıanın toplumun yapısına, belleğine ve algısına dair birçok boyutu ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Bu nedenle olaya tarih sosyolojisi penceresinden bakmak gerekir. Theda Skocpol, tarih sosyolojisinin bir olayı incelerken içermesi gereken bir takım unsurlarından bahseder (Skocpol, 1999:2). Buna göre, öncelikle zamana ve mekâna yerleşmiş toplumsal yapılar veya süreçlerle ilgili sorular sormak gerekir. İlaveten süreçler ilgili zaman diliminde ele alınır ve nedenlerini açıklamada zamansal ardışıklık önemsenir. Toplumsal dönüşümlerde sonuçların anlamlandırılması için önemli eylemlerin ve yapısal bağların etkileşimine dikkat edilir. Ayrıca toplumsal yapıların ve değişim kalıplarının özellikleri aydınlatılır.

Referanslar

Akçam, Taner (1994), Türk Ulusal Kimliği ve Ermeni Sorunu, İletişim Yayınları, İstanbul.

Anderson, Benedict (2006) Imagined Communities, Verso, Revised Edition. Bali, Rıfat N. (2010), 6-7 Eylül Olayları Tanıklar-Hatıralar, Libra Kitap, İstanbul

Connerton, Paul (1999), Toplumlar Nasıl Anımsar, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Dural, A. Baran (2010), Toplumsal Belleğin Yapıbozumunda Modernite ve Temel Kavramlar: Devlet / Ulus-Devlet-Millet, Muhafazakar Düşünce Sayı 24, s. 89-116.

Erden, Özgür O. (2010), Toplumsal Hafızalar, Hesaplaşma Siyaseti' Üzerinden Kamusal Müzakere Alanı Olarak Tahayyül Edilebilir mi?, Muhafazakar Düşünce, s. 41-62.

Erkan, Pınar; Ödekan, Ayla (2010), İstanbul'da Tanzimat sonrası Galata-Şişli hattında Rum cemaati ve eğitim yapılarının arka planı, İTÜ Dergisi, Cilt 9, Sayı 2.

Fırat, Melek (2010), Yunanistan'la İlişkiler, İçinde: Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, 1919-1980, Cilt I, Ed: Baskın Oran, İletişim, İstanbul, s.576-614.

Güler, Ali (2007), Sorun Olan Yunanlılar ve Rumlar, TÜRKAR, Ankara.

Güven, Dilek (2010) Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları ve Stratejileri Bağlamında 6-7 Eylül Olayları, İletişim Yayınları, İstanbul.

Güven, Dilek (2005), 6-7 Eylül Olayları ve Failler, Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı 141, Cilt 24, Eylül 2005, s38-49.

Karaosmanoğlu, Kerem (2010), Kimlik Hayaleti: İstanbul Rumlarını Ararken, Muhafazakar Düşünce Sayı 24, s. 179-204.

Oran, Baskın (2010), Türkiye'de Azınlıklar: Kavramlar, Teori, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat, Uygulama, İletişim Yayınları, İstanbul.

Önder, Ali Tayyar (2011), Türkiye'nin Etnik Yapısı , Halkımızın Kökenleri ve Gerçekler, Kripto Kitaplar, Ankara.

Skocpol, Theda (1999), Sosyolojinin Tarihsel İmgelemi, içinde: Tarihsel Sosyoloji: Bloch’tan Wallerstein'a Görüşler ve Yöntemler, Ed. Theda Skocpol, çev: Ahmet Fethi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

Sonyel, Salahi R. (1993), Minorities and the Destruction of the Ottoman Empire, Turkish Historical Society Printing House, Ankara.

Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı 141, Cilt 24, Eylül 2005 tarihli ve 6-7 Eylül Telgrafları adlı yazı (Derleyen Elçin Macar), s. 50-51.

Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı 141, Cilt 24, Eylül 2005 tarihli ve '6-7 Eylül 1955' 50 Yıl Sonra başlıklı yazı, s. 36-37

Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı 141, Cilt 24, Eylül 2005 tarihli ve "6-7 Eylül'e Tanıklıklar başlıklı yazı, s. 52-63.

İnternet Kaynakları:

yılında 6-7 Eylül Olayları, http://www.birikimdergisi.com/birikim/makale.aspx?mid=458, 14.08.2008. Erişim tarihi: 02.05.2012.

-7 Eylül Olayları: Azınlıkları Tasfiye Hareketi, http://www.marksist.net/ cem_keskin/6_7_eylul_olaylari_azinliklari_tasfiye_hareketi.htm, 07.09.2005. Erişim tarihi: 02.02.2012.

Güven, Dilek, 6-7 Eylül Olayları (1), http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=163380, 06.09.2005. Erişim tar: 02.05.2012.

http://tr.wikipedia.org/wiki/6-7_Eyl%C3%BCI_Olaylar%C4%B1, erişim tarihi: 03.02.2012

Article Details