p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Devlet Adamlığı ve Politikacılık Söyleminin Kurucu Unsurları

Devlet Adamlığı ve Politikacılık Söyleminin Kurucu Unsurları

Article Sidebar

Leyla Kahraman
Nasıl Atıf Yapılır
Kahraman, L. (2013). Devlet Adamlığı ve Politikacılık Söyleminin Kurucu Unsurları. Demokrasi Platformu, 9(34). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/202


Özet

Devlet adamı ve politikacı; kendini konumlandırdığı alan, taşıdığı zihniyet ve ortaya koyduğu siyasal pratikler açısından siyasal alanın birbiriyle çatışan iki temel aktörüdür.Tüm dünyada bu iki kavram birbirinden -taşıdıkları ve onlara yüklenen çeşitli niteliklerden dolayı- ayrılmakta, özellikle devlet adamlığı ön plana geçmektedir. Devlet adamlığı ve politikacılık söylemleri hem farklı ideolojik zihinsel örüntülerin ve siyasi pratiklerin sonucudur hem de kendini yeniden üreten mekanizmalar aracılığıyla siyasal aktörler üzerinde belirleyici bir rol oynayarak nedensel bir boyut da kazanmaktadır. Siyasal alan, devlet adamlığı ve politikacılık söylemleri doğrultusunda çok farklı eksenlerde kurulmakta ve işlemektedir. Devlet adamı kendini devlet merkezli olarak konumlandırırken politikacı kendini devletin dışında toplumsal alanda konumlandırmakta böylece temsil edilen kesim ve savunulan çıkarlar da farklılaşmaktadır. 

Referanslar

AKGÜÇ, Öztin (1991), Politikada Gerçeği Arayış, İstanbul: Bağlam Yayınları.

ARISTOTELES (1975), Politika, (Çev. Mete Tuncay), İstanbul: Remzi Kitabevi.

ÇELEBİ, Aykut Ö. (1995), Dil ve Siyaset: Türk Siyasal Söyleminde Siyasetçi Profili ve Siyasetin Anlamlandırılması, Ankara Üniversitesi, SosyalBilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

ÇOBANOĞLU, Yavuz (2001), Politik Kültür-Popüler Kültür İlişkisi (Popüler Politik Semboller Üzerine Bir İnceleme), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

ÇOKER, Ziya (1996), Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Kazana Yayınevi.

DAVER, Bülent (1993), Siyaset Bilimine Giriş, Ankara: Siyasal Kitabevi.

DEMİREL, Süleyman ile Görüşme, 23.09.2005, Ankara.

ERDOĞAN, Mustafa (1997), Rejim Sorunu, Ankara: Vadi Yayınlan.

ERDOĞAN, Mustafa (2001), Anayasal Demokrasi, Ankara: Siyasal Kitabevi.

ERDOĞAN, Mustafa (2001), Dersimiz Özgürlük, İstanbul: Pınar Yayınlanı.

ERDOĞAN, Mustafa (20.06.2002), “Devlet adamlığı“ ve Siyaset", Radikal Gazetesi WebSayfası, www.radikal.com.tr.

ERDOĞAN, Mustafa (12.05.2005), “Kamu Yararı" ve Cumhurbaşkanının Tarafsızlığı", http://www.tercumangazete.com /2005/05/12/yaz1393-60002-148.html.

HEPER, Metin (1998), “Türkiye'de Unutulan Halk ve Birey", 75 Yılda Tebaa'dan Yurttaşa Doğru, Ed. ArtunÜNSAL, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları,1998, s.43-48.

HEPER, Metin (2002-03), “Demokrasinin Sorunlan", Doğu Batı, Yıl:6, Sayı:21, Kasım-Aralık-Ocak, s. 159-168.

HOCAOĞLU, Durmuş (1999), “Liberalizm, Devlet ve Sivil İtaatsizlik”, Yeni Türkiye, Yıl:5, Sayı: 25, Ocak-Şubat, s.235-247.

ILICAK, Nazlı (20.06.1980), “Politikacı ve Devlet Adamu”, Tercüman Gazetesi.

KALİBER, Alper (2002), “Türk Modernleşmesini Sorunsallaştıran Üç Ana Paradigma Üzerine”, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık,Cilt:3, İstanbul: İletişim Yayınları, s.107-124.

OKTAY, Cemil (1991), “HUM” Zamirinin Serencamı, İstanbul: Bağlam Yayınları

PLATON, (2003), Devlet, Çev: Sabahattin Eyuboğlu-M. Ali Cimcoz, İstabul: T. İş Bankası Kültür Yayınları.

RUSSELL, Bertrand (1996), Siyasal İdealler, Çev.Mehmet Harmancı, İstanbul: Say Yayınları

SARTORİ, Giovanni (1996), Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, (Çev. TunçerKaramustafaoğlu,Mehmet Turhan), Ankara: Yetkin Yayınları.

SOYSAL, Mümtaz (07.09.2005), “Devlet Adamlığı", Cumhuriyet Gazetesi, s.2.

TANERİ, Aydın (1987), Türk Devlet Geleneği, Ankara: Töre Devlet Yayınevi.

TİMUR, Taner (2000a), Sürüden Ayrılanlar, Ankara: İmge Kitabevi.

TİMUR, Taner (2000b), Osmanlı Kimliği, Ankara: İmge Kitabevi.

TÜRKÖNE, Mümtaz'er (2003), Siyaset, Ankara: Lotus Yayınevi.

ALMOND, Gabriel A., Sidney VERBA (1965), TheCivicCulture, Boston: Little Brown.

YAYLA,Atilla (2000), “Demirel Nasıl Hatırlanacak?",

Article Details