p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Türkiye'de Siyaset Yapımı Sürecinin “Merkez-Çevre İlişkisi ve Demokratik Tutum” Bağlamında Sosyolojik Bir Okuma

Türkiye'de Siyaset Yapımı Sürecinin “Merkez-Çevre İlişkisi ve Demokratik Tutum” Bağlamında Sosyolojik Bir Okuma

Article Sidebar

İlknur Meşe
Nasıl Atıf Yapılır
Meşe, İlknur. (2013). Türkiye’de Siyaset Yapımı Sürecinin “Merkez-Çevre İlişkisi ve Demokratik Tutum” Bağlamında Sosyolojik Bir Okuma. Demokrasi Platformu, 9(34). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/201


Özet

Toplumsal evrenin, toplumsal varoluşun özünü ve temel değerini oluşturan farklılıklar içinde ve bu farklılıklar aracılığıyla ortaya çıkan sonu gelmeyen ve acımasız bir rekabet alanı olduğunu söyler Fransız sosyolog Pierre Bourdieu. Toplumsal evren nispeten özerk oyun alanlan toplamından ibarettir ve aynı zamanda her bir alan da bir çatışma ve rekabet mekânıdır. Bourdieu burada savaş alanı analojisi yapar. Bir “alan” üzerinde savaşa katılanlar, sahip oldukları belirli bir tutum/davranış dizgesiyle, yani “habitus”larıyla ve “sermaye” türleriyle (ekonomik, kültürel, sosyal ve simgesel sermayeler), "oyun"u kurallarına göre oynayarak ve gereken yerde gereken esnekliği ve değişimi göstererek, alanda etkili olan sermaye türü üzerinde tekel kurma ve o alanı meşrulaştıran simgesel dizge üzerinde karar verme gücünü elde etme amacıyla birbirleriyle rekabet ederler. Alandaki baskın gruplar, alandaki hakimiyetlerini sağlayan ilkeleri korumak için alana yeni girenlerle mücadeleye girerler. 

Referanslar

AHMAD, Feroz. Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), (Çev. Ahmet Fethi), İstanbul: Hil Yay., 1996.

AKŞİN, Sina. “Siyasal Tarih (1950-1960)”, Sina Akşin (Der.), Türkiye Tarihi, Cilt 4-Çağdaş Türkiye 1908-1980, İstanbul: Cem Yay., 2000: 215-224.

ATAAY, Faruk. 12 Mart'tan 12 Eylül'e Kriz Kıskacındaki Türk Siyaseti ve 1978-1979 CHP Hükümeti, Ankara: De Ki Yay., 2007.

BAŞGİL, Ali Fuat. 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri-Görüp Yaşadıklarım, (Çev. Cemal Aydın), İstanbul: Yağmur Yay., 2006.

BOURDIEU, Pierre. Pratik Nedenler, (Çev. Hülya Tufan), İstanbul: Kesit Yay., 1995.

________ Toplumbilim Sorunları, (Çev. Işık Ergüden), İstanbul: Kesit Yay., 1997.

________ Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar ( Loic J. D. Wacquant ile birlikte), (Çev. Nazlı Ökten), İstanbul: İletişim Yay., 2003.

CİZRE-SAKALLIOĞLU, Ümit. AP-Ordu İlişkileri, Bir İkilemin Anatomisi, İstanbul: İletişim Yay., 1993.

ÇAVDAR, Tevfik. “Demokrat Parti", Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 8, İstanbul: İletişim Yay., 1983: 2060-2075.

ÇEĞİN, Güney, GÖÇER, Emrah vd. (Der.). Ocak ve Zanaat, Pierre Bourdieu Derlemesi, İstanbul: İletişim Yay., 2007.

ÇETİNSAYA, Gökhan, ÇAKIR, Coşkun vd. (Düz.). “Şerif Mardin İle “Türk Siyaset Düşüncesi” Üzerine”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi,

Cilt 2, Sayı 1, İstanbul: Bilim ve Sanat Yay., 2004: 357-381.

DEMİREL, Ahmet. Birinci Mecliste Muhalefet-İkinci Grup, İstanbul: İletişim Yay., 1994.

DEMİREL, Tanel. Adalet Partisi-ideoloji ve Politika, İstanbul: İletişim Yay., 2004. DOĞAN, Atila. Osmanlı Aydınları ve Sosyal Darwinizm, İstanbul: Bilgi Üniv. Yay., 2006.

EMRENCE, Cem. Günlük Muhalefet-Serbest Cumhuriyet Fırkası, İstanbul: İletişim Yay., 2006.

FİNDLEY, Carter. Osmanlı Devleti'nde Bürokratik Reform, (Çev. Latif Boyacı, İzzet Akyol), İstanbul: İz Yay., 1994.

HANİOĞLU, Şükrü. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Zihniyet, Siyaset ve Tarih, İstanbul: Bağlam Yay, 2006.

HEPER, Metin. Bürokratik Yönetim Geleneği, Ankara: ODTÜ İdari Bilimler Fak. Yay., 1974.

İNSEL, Ahmet ve BAYRAMOĞLU, Ali (Der.). Bir Zümre, Bir Parti- Türkiye'de Ordu, , İstanbul: Birikim Yay., 2004.

İREM, Nazım. “Muhafazakar Modernlik, “Diğer Batı” ve Türkiye'de Bergsonculuk”, Toplum ve Bilim (Avrupa Türkleri sayısı), Sayı 82, Güz, İstanbul: Birikim Yay., 1999: 141-178.

KAHRAMAN, Hasan Bülent Türk Sağı ve AKP (Söyleşi:Recep Yener), İstanbul: Agora Kitaplığı Yay., 2007.

KARPAT, Kemal. İslamın Siyasallaşması , (Çev. Şiar Yalçın), İstanbul: Bilgi Üniv. Yay., 2004.

KOÇAK, Cemil. “Siyasal Tarih (1923-1950)”, Sina Akşin (Der.), Türkiye Tarihi, Cilt 4-Çağdaş Türkiye 1908-1980, İstanbul: Cem Yay., 2000: 127-211.

LEWIS, Bernard. Modern Türkiye'nin Doğuşu, (Çev. Metin Kıratlı), Ankara: TTK. Yay., 1996.

MARDİN, Şerif. Türk Modernleşmesi, (Der.Mümtaz'er Türköne, Tuncay Önder), İstanbul: İletişim Yay., 1995.

________ Türkiye'de Toplum ve Siyaset, (Der.Mümtaz'er Türköne, Tuncay Önder), İstanbul: İletişim Yay., 1997.

________ Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, (Çev. M. Türköne, F. Unan, İ. Erdoğan), İstanbul: İletişim Yay., 1998.

MERT, Nuray. Merkez Sağın Kısa Tarihi, İstanbul: Selis Yay., 2007.

ÖZ, Esat. Tek Parti Yönetimi ve Siyasal Katılım, Ankara: Gündoğan Yay., 1992.

ÖZDEMİR, Hikmet. “Siyasal Tarih (1960-1980)”, Sina Akşin (Der.), Türkiye Tarihi, Cilt 4-Çağdaş Türkiye 1908-1980, İstanbul: Cem Yay., 2000: 227-293.

PARETO, Wilfredo. Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü, (Çev.Merve Zeynep Doğan), Ankara: Doğu Batı Yay., 2005.

PARLA, Taha. “1961 Anayasası'nda Yasama-Yürütme İlişkisi”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 1, İstanbul: İletişim Yay., 1983: 38-39. ..Türkiye'nin Siyasal Rejimi, İstanbul: Onur Yay., 1986.

________ Türkiye'de Anayasalar, İstanbul: İletişim Yay., 1991.

POLOMA, Margaret M. Çağdaş Sosyoloji Kuramları, (Çev.Hayriye Erbaş), Ankara: Gündoğan Yay., 1993.

Prens Sabahattin. Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?, (Çev. İnan Keser), Ankara: Liberte Yay., 2002.

SUNAR, İlkay. “Demokrat Parti ve Popülizm”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 8, İstanbul: İletişim Yay., 1983: 2076-2086.

TANÖR, Bülent. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul: YKY., 2005.

TUNAYA, Tarık Zafer. Türkiye'de Siyasal Partiler, Cilt 1, İstanbul: İletişim Yay., 1998.

TUNÇAY, Mete. "Adalet Partisi”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 8, İstanbul: İletişim Yay., 1983: 2096.

________ Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek-Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931), İstanbul: Tarih Vakh Yurt Yay., 1999.

TURNER, Jonathan H. The Structure of Sociological Theory, Wadsworth Publishing Company, Seventh Edition, California, 2003.

UYAR, Hakkı. Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul: Boyut Yay., 1998.

ZÜRCHER, Erik Jan. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (1924-1925), İstanbul: İletişim Yay., 2003.

________ Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, (Çev.Yasemin S. Gönen), İstanbul: İletişim Yay., 2004.

________ Milli Mücadelede İttihatçılık, (Çev. Nüzhet Salihoğlu), İstanbul: İletişim Yay., 2005.

Article Details