p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Avrupa Refah Devletlerinin Krizi ve Bütünleşen Avrupa'da Sosyal Politikaların Geleceği

Avrupa Refah Devletlerinin Krizi ve Bütünleşen Avrupa'da Sosyal Politikaların Geleceği

Article Sidebar

Mehmet Merve Özaydın
Nasıl Atıf Yapılır
Özaydın, M. M. (2007). Avrupa Refah Devletlerinin Krizi ve Bütünleşen Avrupa’da Sosyal Politikaların Geleceği. Demokrasi Platformu, 3(9). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/75


Özet

1970'li yıllardan itibaren petrol fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak yaşanan ekonomik değişim, tüm dünyada geniş etkilere sahip oldu. Bu sürece bilim ve teknikteki ilerlemelerin de eklenmesi, toplum yapılarını da derinden etkiledi. II.Dünya Savaşından itibaren, Keynezyen iktisat politikaları ile sosyal uzlaşıyı sağlayan ve güçlü refah modelleri oluşturan Avrupa da bu süreçten önemli ölçüde etkilendi. Yeni dönemin neo liberal politikalarının refah devletlerinin sosyal politika uygulamaları ile çelişmesi, Avrupa'da derin bir tartışmayı beraberinde getirdi. Bugün Avrupa, bir yandan yeni dünya düzeninin güçlü bir küresel aktörü olmaya çalışırken, diğer yandan, insanını mutlu eden refah modellerini de ayakta tutmaya çalışıyor. Ulusal düzeyde reformist düzenlemeler yapılırken, bütünleşme sürecinde de sosyal politikaların geleceğinin ne olacağı tartişılıyor. Bu makale, bütünleşen Avrupa'da sosyal politikaların geleceğini, genişleme ve derinleşme tartışmaları ekseninde ele almaktadır.

Referanslar

AKYOL Taha, “İki Avrupa...Hangisi?", http://www.milliyet.com.tr /2006/12/06/ yazar /akyol.html

AYKAÇ Mustafa, "Avrupa Birliği Sosyal Politikası:Muğlak Geçmiş ve Tartışmalı Gelecek", Tüm Yönleriyle Türkiye-AB İlişkileri, (Ed.):M.AYKAÇ;Z.PARLAK, f Kitabevi, İstanbul-2002.

BUĞRA Ayşe, Yoksulluk ve Sosyal Haklar, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği Danışman Raporu, Aralık 2005.

ÇELİK Aziz, AB Sosyal Politikası Uyum Sürecinin Uyumsuz Alanı, Kitap Yayınevi, İstanbul-2006.

Dilik Sait, Sosyal Güvenlik, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Yayınları, Ankara-1991.

Flora A.;Alber J., "Modernization, Democratization and the Development of Welfare State in Western Europe", The Development of Welfare State in Europe and America, Der:Flora P.;Heidenheimer A.J.,Transaction, Londra-1990.

Galbraith John K., İktisat Tarihi, Çev: M.GÜNAY, Dost Kitabevi, Ankara-2004.

GEYER Roberr R., Exploring European Social Policy, Polity Pres, Blackwell Publishers, Oxford-2000 UK.

IŞIKLI Alpaslan, Sendikaalık ve Siyaset, İmge Kitabevi, Ankara-1990. KORAY Meryem, Avrupa Toplum Modeli, İmge Yayınevi, Ankara-2005.

ÖZDEMİR Süleyman, Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No:2004-69, İstanbul-2004.

RADİKAL, “Avrupa'nın Sosyal Politikası”,http://www.radikal.com.tr /ek_haber. Php ?ek=12& haberno=4442, (Çevrimiçi)

ROSANVALLON Pierre, Refah Devletinin Krizi, Dost Kitabevi, Ankara-2004.

SALLAN GÜL Songül, Sosyal Devlet Bitti Yaşasın Piyasa Yeni Liberalizm ve Muhafazakarlık Kıskacında Refah Devleti, Ebabil Yayıncılık, Ankara-2006.

SELAMOĞLU Ahmet, “Avrupa Birliği ve Avrupa İşçi Sendikaları”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası Prof.Dr.Toker Dereli'ye Armağan, Cilt:55,Sayı:1, İstanbul-2006

UÇKAN Banu, “Avrupa Anayasasının Genel Çerçevesi ve Sosyal Politikalara İlişkin Temel Düzenlemeleri", Çalışma ve Toplum Dergisi, 2005/3.

WEIS M;SCHMIDT M, “İş Yaratma Politikalarında İş Hukukunun ve Sosyal Tarafların Rolü:Alman Bakış Açısı”, İş Yaratma ve İş Hukuku Korumadan Öngörülü Eyleme, (Ed.)M.BIAGI, Çev:Z.DİCLELİ;A.KARADAM, MESS Yayınları, İstanbul-2003.

Article Details