p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Keynesyen İktisat ve Refah Devletinin Sonu

Article Sidebar

Mustafa Acar
Nasıl Atıf Yapılır
Acar, M. (2007). Keynesyen İktisat ve Refah Devletinin Sonu. Demokrasi Platformu, 3(9). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/73


Özet

Keynesyen iktisat ve ona dayalı olarak geliştirilen refah devleti anlayışı 1940'lardan 1970'lere kadar gerek akademik çevreler, gerekse siyasi karar mercilerinin gözdesi olmuş, uygulanan iktisat politikaları bu anlayıştan beslenmiştir. Ancak, özellikle stagflasyon sorunuyla başa çıkamadığı ölçüde Keynesyen politika reçeteleri 1970'lerden itibaren gözden düşmüştür. Buna paralel olarak refah devleti anlayışı da ciddi ölçüde sorgulanır olmuştur. 1980'lerin sonunda Sosyalist blokun dağılması, ekonomide devlete merkezi bir rol biçen anlayışların cazibesini büsbütün ortadan kaldırmıştır. Bu yazıda Keynesyen iktisat ve refah devleti anlayışının dayandığı temeller ve tarihsel arkaplan, buna dayalı iktisat politikalarının doğurdukları sonuçlar tartışılmakta, bu politikalarin günümüz iktisadi sorunlarına çözüm getirip getiremeyecekleri irdelenmektedir.

Referanslar

Acar, M. (2007), “Liberal Uluslararası Ekonomi Politik Teorileri," İçinde: Ataman, M. Küresel Güç ve Refah: Uluslararası Ekonomi Politik Teoriler ve Alanları, Ankara: Nobel, ss. 15-54.

Acar, M. (2006), "Milton Friedman: İktisadın Asırlık Çınarı Devrildi,"Zaman20.11.2006 http://www.zaman.com.tr/webapptr/haber.do?haberno=457769

Aktan, C.C. (2004), Yeni İktisat Okulları, Ankara: Seçkin.

Begg, D., S. Fischer and R. Dornbush (1994) Economics.

Blanke and Lopez-Claros (2004) The Lisbon Review 2004: An Assessment of Policies and Reforms in Europe, Geneva: World Economic Forum.

Buchanan, J.M. (1987) Economics Between Predictive Science and Moral Philosophy, Collage Station: Texas A&M University Press.

Buchanan, J.M. (1984) “Constitutional Restrictions on the Power of Government," in J. Buchanan and R. Tollison, eds., The Theory of Public Choice II, Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Friedman, M. (1975), “The Case for A Monetary Rule,” in M. Friedman, An Economist's Protest, Thomas Horton, New Jersey.

Friedman, M. ve A. Schwartz (1963), A Monetary History of the United States (1867-1960), Princeton: Princeton University Press.

Friedman, M. (1962), "Should There Be An Independent Monetary Authority," in Yeager, L. B., ed., In Search of Monetary Constitution, Cambridge: Harvard University Press.

Hailstones, T.J. (1982) “Analyzing Supply Side Economics: A Symposium," in T. Hailstones, ed., Viewpoints on Supply Side Economics, Virginia: Reston Publishing Co.

Hailstones, T.J. (1982a) A Guide to Supply Side Economics, 2nd ed., Richmond, Virginia: Robert F. Dame Inc.

Keynes, J. M. (1967), The General Theory of Employment, Interest and Money, 7th ed., London: MacMillan.

Lindsey, B. (2002) Against the Dead Hand, New York: John Wiley & Sons, Inc. Lucas, R.E. and Sargent, T.J. (1982) Rational Expectations and Econometric Practice, 3rd ed., Minneapolis: The University of Minnesota Press. Mankiw, N.G. and D. Romer (1991) New Keynesian Economics, MIT Press.

Roberts, P.C. (1984) The Supply Side Revolution, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Roberts, R. (2004) Görünmez Kalp, Çev. M. Acar, Ankara: Liman Kitapları.

Sargent, T.J. and N. Wallace (1975) “Rational Expectations, The Optimal Monetary Instrument and The Optimal Money Supply Rule,” Journal of Political Economy, April 1975.

Savaş, V. F. (2007), Keynezyen İktisat Yıkılırken, 3. bs., Ankara: Nobel. Toprak, M. (1997), Yeni İktisat, İstanbul: İz Yayıncılık.

Thurow, L. (1983) Dangerous Currents — The State of Economics, New York: Random House.

Wikipedia (2007), "Welfare State" http://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_state#_ref-0 (erişim: 18.03.07).

Article Details