p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Sosyal Demokrasinin Küreselleşme Koşullarında Geçerliliği Üzerine Bir İnceleme

Sosyal Demokrasinin Küreselleşme Koşullarında Geçerliliği Üzerine Bir İnceleme

Article Sidebar

İhsan Kamalak
Nasıl Atıf Yapılır
Kamalak, İhsan. (2007). Sosyal Demokrasinin Küreselleşme Koşullarında Geçerliliği Üzerine Bir İnceleme. Demokrasi Platformu, 3(9). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/71


Özet

Küreselleşme kavramının siyasal literatürün önemli tartışma parametrelerinden birisi olması ile, Sosyal Demokrasinin 1980 sonrasında bir alternatif olmaktan uzak olduğu eleştirisi, artık ortadan kalktığı biçimine dönüştürülmüştür. Diğer bir deyişle, küreselleşme koşulları Sosyal Demokrasinin geçerliliğinin sonu olarak sunulmaktadır. Bu savin arkasında yatan Sosyal Demokrasinin geçerliliğinin sadece ulus-devlete bağlanması ve küreselleşme koşulları ile ulus-devletin işlevlerini yitirdiğinin varsayılmasıdır. Ulus-devlet ile kastedilen ise, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki ulus-devlettir. Savaş sonrası dönemde ithal ikameci dışa kapalı ekonomi ve Keynesyen iktisat modeli Sosyal Demokrasinin geçerliliği için olmazsa olmaz koşullar olarak sunulmaktadır.

Çalışmada, bu sav ve onun dayandığı varsayım Sosyal Demokrasinin ilkelerini ön plana çıkaran tanımı yapılarak sorgulanacak ve bu tanım çerçevesinde Sosyal Demokrasinin küreselleşme koşullarında geçerliliğini devam ettirdiği ileri sürülecektir. Bu bağlamda ilk olarak, şüpheci bir yaklaşımla ulus-devletin küreselleşme koşullarında Sosyal Demokrasi bağlaminda işlevlerini tamamen yitirdiği savi sorgulanacaktır. Bu çerçevede küreselleşme üzerine literatürde farklı yaklaşımların ulus-devletin işlevi konusunda neler söyledikleri araştırılacaktır. İkinci bölümde...

Referanslar

Bemauer, T. & Achini, C. (2000), “From “Real' to 'Virtual States? Integration of the World Economy and Its Effects on Government Activity", European Journal of International Relations, Cilt 6, No.2, sh.223-276.

Bernstein, E. (1993), The Preconditions of Socialism, çeviren Henry Tudor, Cambridge University Press, Cambridge.

Callaghan, J. (1989), “The Left: The Ideology of the Labour Party", içinde L. Tivey and A. Wright (der.), Party Ideology in Britain, Routledge, New York.

Garret, G. (2000), “Global Markets and National Politics", içinde D. Held and A. McGrew (der.), The Global Transformation Reader, Polity Press, Malden.

Giddens, A. (1998), The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Polity Press, Oxford.

Giddens, A. (2001), Üçüncü Yol ve Eleştirileri, Phoenix Yayınevi, Ankara.

Giddens, A. (2003), “Neoprogressivism: A New Agenda for Social Democracy", içinde A Giddens (der.) , The Progressive Manifesto: New Ideas for the CentreLeft, Polity Press, Cambridge.

Gills, B.K. (2002), “Democratizing Globalization and Globalizing Democracy”, ANNALS-AAPSS, No.581, Mayıs 2002, sh.158-171.

Gray, J. (2000), “The Passing of Social Democracy", içinde D. Held and A. McGrew (der.), The Global

Transformation Reader, Polity Press, Malden. Gosepath, S. (2004), “The Global Scope of Justice”, içinde T. W. Pogge (der.), Global Justice, Blackwell Publishing, Malden.

Hansen, B. (2002), "Globalization and European State Formation 1900-2000", Journal of the Nordic International Association, Cilt 37, No.3, sh.303-321.

Held, D. & McGrew, A. (2000) “The Great Globalization Debate: An Introduction", içinde D. Held and A. McGrew (der.), The Global Transformation Reader, Polity Press, Malden.

Held, D., McGrew, Goldblatt, D. & Perraton, J. (2000), “Rethinking Globalization", içinde D. Held and A. McGrew (der.), The Global Transformation Reader, Polity Press, Malden.

Held, D. (2003), "Global Social Democracy", içinde A. Giddens (der.), The Progressive Manifesto: New Ideas for the Centre-Left, Polity Press, Oxford.

Held, D. (2004), Global Covenant: Social Democratic Alternative to the Washington Consensus, Polity Press, Malden.

Hirst, P. & Thompson, G. (2000a), “Globalization -a Necessary Myth?", içinde D. Held and A. McGrew (der.), The Global Transformation Reader, Polity Press, Malden.

Kamalak, İ. (2006), Avrupa Sosyal Demokrasisinde Süreklilik ve Değişim: Küreselleşme Koşullarındaki Geçerliliği Üzerine Bir İnceleme, basılmamış doktora tezi, ODTÜ.

Kamalak, İ. (2004), Sosyal Demokrasi Revizyonist Değildir, Sosyal Demokrat Açılım Dergisi (ODTÜ-Sosyal Demokrat Topluluğu Dergisi

Keyman, E. F. (1999), "Globalleşme ve Radikal Demokrasi: Küçülen ve Parçalanan Dünya'da Siyaseti Anlamak", içinde F. Keyman (der.), Türkiye ve Radikal Demokrasi, Bağlam Yayınları, Ankara.

Leaman, J. (1988), The Political Economy of West Germany 1945-1985: An Introduction, St. Martin's Press, New York.

Article Details