p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Sosyal Demokrat Teori ve Pratiğe Kısa Bir Giriş

Article Sidebar

Hamdi Turşucu
Nasıl Atıf Yapılır
Turşucu, H. (2007). Sosyal Demokrat Teori ve Pratiğe Kısa Bir Giriş. Demokrasi Platformu, 3(9). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/68


Özet

Toplum halinde yaşamanın gerekliliği, avantajların yanında dezavantajlar da getirmiştir. En başta geleni ise, geneli ilgilendiren kararların nasıl ve en etkin bir biçimde alınacağıdır. Demokrasi de bu soruna cevap arayışlarından biridir. Demokrasinin yirmi beş yüzyıllık geçmişine baktığımızda son dönemlerinde başına sıfat almaksızın telaffuz edilmemektedir. Tabii bu son dönemin öncesinde eşit seçme hakkı, siyasi partilerin ön çıkması vs. gibi gelişmelerden de söz etmek mümkün değildir. Zira artık klasik demokrasiden değil, modern demokrasiden bahsetmekteyiz (Schmidt, 2001:113). Sosyal demokrasi de yukarıda söylenenlerden müstesna değildir. 19. yüzyıldan beri siyaset meydanını işgal eden sosyal demokrasinin anlamı, geçirdiği evreler ve getirdiği açıklamaların incelenmesi bu çalışmanın konusunu oluşturacaktır. Genel bir betimleme yapılmaya çalışılacak ve ülke pratiklerinden sadece geneli ilgilendirdiği -özellikle Alman, İngiliz, Fransız ve İsveç örnekleri önemlidir- ölçüde bahsedilecektir.

Referanslar

ATEŞ, Toktamış (1995). Demokrasi: Kavram, Tarihi Süreç, ilkeler. İstanbul: Der Yayınevi.

BORA, Tanul (2004). Almanya'da Sosyal Demokrasinin Doğuşu (18481913). İstanbul: SODEV Yayınları.

CEM, İsmail (1998). Sosyal Demokrasi Ya Da Demokratik Sosyalizm Nedir, Ne Değildir, İstanbul: Can Yayınları, 7. Baskı.

ÇINGI, Aydın ve Yurdakul FİNCANCIOĞLU (2000). Sosyal demokraside Arayışlar. 3. Yol Nereye? Ankara: SODEV Yayınları.

DİLAN, Hasan (1995). Sosyal Demokrasi ve CHP. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi.

Emrealp, Sadun (1991). Sosyal Demokrasiden Sosyal Demokrasiye. İstanbul: Afa Yayınları.

FEJTÖ, François (1989). Herşeye Rağmen Sosyal Demokrasi. Çev. Turan GÜNEŞ ve Nermin GÜNEŞ, Ankara: V Yayınları.

FİNCANCIOĞLU, Yurdakul (1993). Günümüzde Sosyal Demokrasi. İstanbul: TÜSES Yayınları.

GIDDENS, Anthony (2000a). "Üçüncü Yol Politikaları”, M. C. YALÇINTAŞ, Üçüncü Yol Arayışları ve Türkiye: Siyaset Küreselleşiyor Mu? İstanbul: Büke Yayınlanı, ss.13-18.

GIDDENS, Anthony (2000b). Üçüncü Yol: Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi. Çev. M. ÖZAY, İstanbul: Birey Yayıncılık.

GÖZE, Ayferi (1998).Siyasal Düşünceler ve Yönetimler. İstanbul: Beta Yayınları, 8. Baskı.

HEYWOOD, Andrew (2007). Siyasî İdeolojiler. Çev. A. Kemal Bayram vd., Ankara: Liberte Yayınları.

HODGSON, Geoff (1988). Sosyalizm ve Parlamenter Demokrasi. Çev. Ahmet Demirel, İstanbul: İletişim Yayınları, 2. Baskı.

JOLL, James (2002). II. Enternosyonal. Çev. Kudret Emiroğlu, İstanbul: Belge Yayınları

KAHRAMAN, Hasan Bülent (2002). Sosyal Demokrasi Düşüncesi ve Türkiye Pratiği. İstanbul: SODEV Yayınları.

KAMALAK, İhsan (2004). "Üçüncü Yol ve Demokrasi”, Doğu Batı, Yıl:8, Sayı:30, ss. 221-235.

KAPANİ, Münci (1997). Politika Bilimine Giriş. Ankara: Bilgi Yayınevi, 9. Baskı.

KAVUKÇUOĞLU, Deniz (1997). Karl Marx'tan Günümüze Almanya'da Sosyal Demokrasi. Ankara: Ümit Yayıncılık.

KIŞLALI, Ahmet Taner (1995). Siyasal Çatışma ve Uzlaşma. Ankara: İmge Yayınları, 3. Baskı.

LINDBECK, Asar (1985). Piyasa Ekonomisi ve Demokrasi. Çev. Şahin Alpay, Ankara: Birey ve Toplum Yayınları.

ÖZDALGA, Haluk (2001). Sosyal Demokrasinin Kuruluşu. Ankara: İmge Yayınları, 2. Baskı.

SARICA, Murat (1999). 100 Soruda Siyasî Düşünce Tarihi, İstanbul: Gerçek Yayınevi, 8. Baski.

SARITAŞ, İbrahim (2004). “Alman Sosyal Demokrasisi ve Yeni Merkez", Liberal Düşünce, Yıl: 9, Sayı: 36, ss. 227-242.

SARITAŞ, İbrahim (2006). Sosyal Demokrasi: Geçmişten Günümüze. Ankara: Orion Yayınları.

SCHMIDT, Manfred G. (2001). Demokrasi Kuramlarına Giriş. Çev. M. Emin Köktaş, Ankara: Vadi Yayınları.

TÜRK, H. Bahadır (2004). “İdeoloji”, Mümtaz'er Türköne (Ed.), Siyaset. Ankara: Lotus Yayınları, ss.105-145.

VASSINE, V., S. GRIBANOV VE I. OUNDASSYNOV (1974). Bilimsel Sosyalizm ve Sosyal Demokrasi. Çev. Erol Yahyalı, İstanbul: Bilim Yayınları.

VINCENT, Andrew (2006). Modern Politik İdeolojiler. Çev. Arzu Tüfekçi, İstanbul: Paradigma Yayınları.

YAYLA, Atilla (2002). Siyaset Teorisine Giriş. Ankara: Liberte Yayınları, 2. Baskı.

YILMAZ, Aytekin (2001). Çağdaş Siyasi Akımlar: Modern Demokraside Yeni Arayışlar. Ankara: Vadi Yayınları.

Article Details