p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Sosyal Demokrasiyi Tanımlamak: Eduard Bernstein'in Yaklaşımı Üzerinden Bir Deneme

Sosyal Demokrasiyi Tanımlamak: Eduard Bernstein'in Yaklaşımı Üzerinden Bir Deneme

Article Sidebar

İhsan Kamalak
Nasıl Atıf Yapılır
Kamalak, İhsan. (2007). Sosyal Demokrasiyi Tanımlamak: Eduard Bernstein’in Yaklaşımı Üzerinden Bir Deneme. Demokrasi Platformu, 3(9). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/66


Özet

Günümüzde Sosyal Demokrasi üzerine yapılan tartışmaların odağında iki temel nokta bulunmaktadır. Birincisi onun kendi geleneğinden koparak neo-liberal kamusal politikaları benimsediği anlamında, neo-liberal çizgiye kaydığıl, ikincisi ise, küresel koşullarda geçerli olamayacağıdır? Birinci grup, Sosyal Demokrasinin sınıf tabanından (işçi sınıfi) koptuğu ve bireyciliği benimsediği noktaları üzerinde yoğunlaşmaktadır. İkinci grup ise, İkinci Dünya Savaşı ile 1980 arasında uygulanan refah devleti, tam istihdam ve Keynesyen iktisadın küresel koşullarda uygulanamayacak olmasından dolayı (çünkü ulus-devletin bu alanlarda işlevlerini tamamen yitirdiği varsayılmaktadır), Sosyal Demokrasinin geçerliliğini yitirdiğini savunmaktadır. Kısaca birinci grup sosyal demokrat partilerin pratiği çerçevesinde Sosyal Demokrasinin gerçekte terk edildiğini ileri sürerken, ikinci grup daha da ileri giderek Sosyal Demokrasinin geçerlilik koşullarının ortadan kalktığını savunmaktadır.

Referanslar

Applebaum, A. (1999), "Tony Blair and the New Left", Foreign Affairs, Cilt: 76, No.2, sh.60.

Arthur, C. J. (1986) "Bernstein: Sosyal Demokrasinin Öncüsü”, 11. Tez Dünyada ve Türkiye'de Sosyal Demokrasi, İstanbul: Uluslar arası Yayınalik, sh. 60-65

Bernstein, E. (1993), The Preconditions of Socialism, çeviren Henry Tudor, Cambridge: Cambridge University Press.

Bora, T. (2004), Almanya'da Sosyal Demokrasi'nin Doğuşu: 1848-1913, İstanbul: SODEV

Breuilly, J. (1989), "The Beginnings of German Social Democracy, 18351875", içinde R. Fletcher (der), Bernstein to Brandt: A Short History of German Social Democracy, Melbourne: Edward Arnold.

Cem, I. (1998), Sosyal Demokrasi Nedir, Ne Değildir?, İstanbul: Can Yayınları.

Cronin, J.E. (1999), "New Labour in Britain: Avoiding the Past”, Current History, Nisan 1999, sh.180-186.

Fincanaoğlu, Y. (2003), "Sosyal Demokrasinin Temel Kavramları ve Tarihsel Gelişimi”, içinde A. Cıngı (der) Sosyal Demokrat Yaklaşımlar, İstanbul: SODEV-TÜSES.

Fletcher, R. (der) (1989), Bernstein to Brandt: A Short History of German Social Democracy, Melbourne: Edward Arnold.

Fülbert, G. (1999), Büyük Deneme, çeviren Mehmet Okyayuz, Ankara: Doruk Yayımcılık

Gray, J. (2000), “The Passing of Social Democracy", içinde D. Held ve A. McGrew (der), The Global Transformation Reader, Polity Press, Malden

Hay, C. (1994), "Labour's Thatcherite Revisionism: Playing the ‘Politics of Catch-Up'", Political Studies, Cilt: XLII, sh.700-707.

Kamalak, İ. (2006), Continuity and Change in European Social Democracy: Reasserting its Viability within the context of Globalization (Avrupa Sosyal Demokrasisinde Süreklilik ve Değişim: Küreselleşme Koşullarındaki Geçerliliği Üzerine Bir İnceleme" (basılmamış doktora tezi - ODTÜ);

Kautsky, K. (1976), “Proletarya Diktatörlüğü", çeviren Ahmet Evrim, içinde M. Tuncay (der.), Sosyalist Siyasal Düşünüş Tarihi, Cilt-II, Ankara: Bilgi Yayınevi.

Kavukçuoğlu, D. (1998), Sosyal Demokraside Temel Yaklaşımlar, İstanbul: Çağ Pazarlama.

Lassalle, F. (1976), "İşçi Programı", çeviren Fazıl Sağlam, içinde M. Tuncay (der), Sosyalist Siyasal Düşünüş Tarihi, Cilt: I, Ankara: Bilgi Yayınevi.

Miller, S. (1989), "Bernstein's Political Position, 1914-1920”, içinde R. Fletcher (der), Bernstein to Brandt: A Short History of German Social Democracy, Melbourne: Edward Arnold.

Okyayuz, M. & Kamalak, İ. (2004), “Sosyal Demokrasi Revizyonist Mi?", Radikal Gazetesi, 18/04/2004, Radikal2

Sarıtaş, I. (2006), Sosyal Demokrasi: Geçmişten Günümüze, Ankara: Orion Yayınevi

Sassoon, D. (1996), One Hundred Years of Socialism: The West European Left in the Twentieth Century, London: IB Tauris Publishers.

Tegel, S. (1989), “The SPD in Imperial Germany, 1871-1914", içinde R. Fletcher (der), Bernstein to Brandt: A Short History of German Social Democracy, Melbourne: Edward Arnold.

Yalman, G.L. (1999), “Avrupa Sosyal Demokrat Partilerinin Siyasal ve İdeolojik Yönelimlerindeki Değişimler: İngiliz İşçi Partisi Örneği”, İktisat Dergisi, Ağustos-Eylül 1999, no.392-393, sh.56-61.

Article Details