p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

100. Yılına Girerken Türkiye’de Eğitim: Cumhuriyet Dönemi İnsan Yetiştirme Anlayışı

100. Yılına Girerken Türkiye’de Eğitim: Cumhuriyet Dönemi İnsan Yetiştirme Anlayışı

Article Sidebar

İsmail Güven
Nasıl Atıf Yapılır
Güven, İsmail. (2022). 100. Yılına Girerken Türkiye’de Eğitim: Cumhuriyet Dönemi İnsan Yetiştirme Anlayışı. Demokrasi Platformu, 11(37), 49–175. Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/255


Özet

Bu makalede Cumhuriyeti’mizin yüzüncü yılına girerken eğitim sistemimiz ve insan yetiştirme anlayışımızın nasıl değiştiği, başka bir deyişle 100 yılda eğitimde nereden nereye geldiğimiz tarihsel veri ve kaynaklara dayalı olarak incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde Türk eğitim düşüncesinin gelişimi ve eğitimin felsefi temelleri Erken Cumhuriyet dönemi bağlamında incelenmiştir. Bu bölümde, sırasıyla Tevhid-i Tedrisat, Karma eğitim, eğitimde laikleşme ve harf devriminin Türk toplumunun eğitimini nasıl biçimlendirdiği ortaya konmuştur. İkinci evrede ise farklı kademelerde eğitimsel gelişmeler verilmiştir. Makale bir bütün olarak Cumhuriyet döneminde yaratılan eğitim mucizesinin gelişimine ışık tutmaktadır.

Referanslar

Adem, M (1981).“ Cumhuriyet Dönemi Eğitiminde Sayısal Gelişmeler”, Atatürk Devrimleri ve Eğitim Sempozyumu İçinde, Ankara. A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları.

Akgün, S. (1992). Toplumsal Bilinçlenmede Öğrenim Birliği. Tarih Araştırmaları Dergisi, 16(27), 173-188.

Akın, F. (1997). 1933’den Bu Yana Üniversite Düzenleri, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Albayrak, M. (1989) Yeni Türk Harflerinin Kabulü Öncesinde Halk Eğitimi ve Yazı Değişimi Konusunda Türk Kamuoyunda Bazı Tartışmalar ve Millet Mekteplerinin Açılması 1862 1928. Atatürk Yolu Dergisi, 1 (04).

Altunya, N. (2009). Milli Eğitimde Mustafa Necati Dönemi. İstanbul: Başarı Yayımcılık.

Atatürk, K. (1961). Atatürk'ün söylev ve demeçleri. Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ankara,

Baloğlu, Z. (1990). Türkiye’de Eğitim, İstanbul, Tüsiad Yayınları.

Baskın, B. (2008). II. Meşrutiyet'te Kadın Eğitimine Yönelik Bir Girişim: İnas Darülfünunu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (38).

Başar, E. (1988). Cumhuriyet Dönemi Milli Eğitim Bakanları İcraatlarının Değerlendirilmesi (1920–1960), (A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamaşı Doktaro Tezi) Ankara.

Bilasa, P. (2013). Türkiye’de İlköğretimin Tarihi Gelişimi, PEGEMA Yayınları, Ankara.

Bilhan, S. (1984). Atatürk'ün Eğitim Felsefesi. Eğitim ve Bilim, 9(52).

Bozkuş, Y. D. (2020). Osmanlı İmparatorluğunda Ermeniler: Osmanlı Türkçesi İle Eserler Yazan Ermeni Entelektüeller (1800-1923). Erdem, (79), 97-128.

Bowles, S. Gintis.H (1979). Schooling in Capitalist America,.NewYork, Routledge and Kegan Paul.

Buluç, S. (1991). Osmanlılar Devrinde Alfabe Tartışmaları. Harf Devriminin 50. Yılı Sempozyumu.

Bursalıoğlu, Z. (1983). Atatürk'ün Bilimsel Liderliği. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 16(1), 481-487.

Bursalıoğlu, Z. (1987). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Ankara, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

Büyükkaragöz, S. (1996).“Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Uygulanmakta Olan Programla İlgili Sorunlar” Milli Eğitim Dergisi, Ankara, s: 23

Canpolat, M. (1991). Arap Yazılı Türk Alfabesinin Gelişimi. Harf Devriminin 50. Yılı Sempozyumu.

Cicilioğlu, H. (1985).Türkiye Cumhuriyetinde İlk ve Orta Öğretim, Ankara, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fak. Yayınları.

Çelenk, S., Tertemiz, N., Kalaycı N (2000). İlköğretim Programları ve Gelişmeler (Program Geliştirme İlke ve Teknikleri Açısından Değerlendirmesi), Tazebay, A (Edit), Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara: 2000.

Çetin, K., Gülseren,Ö. (2003).“Cumhuriyet Dönemi Eğitim Stratejileri” Milli Eğitim Dergisi, Sayı 151, http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/151/gulseren-cetin.htm

Demirel, Y. & Konur, O. Z. (Eds.). (2002). CHP grup toplantısı tutanakları, 1923- İstanbul Bilgi Üniversitesi.

DPT. Kalkınma Planlarının Tamamı İncelenmiştir.

Doğan, H. (1977). Ülkemizde Endüstrileşme ve Teknik Eğitim, Ankara, A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları.

Dölen, E. (2008). II. Meşrutiyet Döneminde Darülfünun. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 10(1), 1-46.

Dönmez, C. (2006). Atatürk'ün Eğitim ile İlgili Görüş ve Uygulamalarına Toplu Bir Bakış. Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 91-109.

Duman, T. (2001a). Avrupa Birliği Eğitim Programları “Sokrates Programı”,Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 149

Duman, T. (2001b). Avrupa Birliği Eğitim Programları “Leonardo daVinci”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 150

Ediz, B (1951).Milli Eğitim Düsturu, Tüzükleri, Güven Matbaası, İstanbul

Eğitim İŞ Sendikası, 2013 Yılı Raporu, www.egitimis.org.tr/.../2012-2013 (30, 12, 2013 tarihinde alınmıştır).

Eren, N. (1961). Turkey: Problems, Policies, Parties. Foreign Aff., 40, 95.

Ergin, O. (1977). Türk Maarif Tarihi (5.cilt). İstanbul : Eser Matbaası

Ergün, M. (1990). Türk Eğitiminin Batılılaşmasını Belirleyen Dinamikler Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara,

Ergün, M. (2010). Türk eğitim devrimi: temel ilkeler ve gelişim süreci. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu Bildirileri Kitabı, ATAM, Ankara, 35-53.

Ergün, M. (2010). Türk eğitim devrimi: temel ilkeler ve gelişim süreci. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu Bildirileri Kitabı, ATAM, Ankara, 35-53.

Eroğul, C. (1970). DP İdeolojisi ve Tarihi, Ankara, Sevinç Matbaası.

Eurydice, European Commission Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2008/09,

Gözütok, D., Akgün, Ö. E. ve Karacaoglu, Ö.C. (2005). Yeni ilkögretim programlarının uygulanmasına ögretmenlerin hazırlanması. 14-16 Kasım 2005 Egitimde Yansımalar:VIII, Yeni İlkögretim Programlarını Değerlendirme Sempozyum.

Gül, P. (2009)., Ahilikten Meslek Yüksek Okullarına Türkiye’de Mesleki Eğitimin Gelişimi – Ürün İnternet Gazatesi, http://www.urundergisi.com/makaleler.php?ID=1635 12.9. 2009 tarihinde alınmıştır.

Güler, A. (1994). Türkiye'de Üniversite Reformları, Adım Yayıncılık.

Güven, İ. (2000). Türkiye’de Devlet, Eğitim ve İdeoloji, Ankara, Siyasal Kitapevi.

Güven, İ. (2001). Mustafa Necati’nin Türk eğitiminin gelişimine katkıları. Milli Eğitim Dergisi, 149.

Güven, İ. (2001). Tanzimattan Cumhuriyete Kadın Eğitimi Düşüncesinin Gelişimi (Osmanlı Düşünürlerinin Kadın Eğitimine Bakışları). Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 34(1), 61-70.

Güven, İ. (2005). Osmanlı Eğitiminin Batılılaşma Evreleri, Ankara, Naturel Yayınları.

Güven, İ. (2015). 1933 Üniversite Reformu Sonrasında Üniversitedeki Öğretim Anlayışına Alman Bilim İnsanlarının Katkıları, İkinci Vatan ve Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Editör:Kasım Karakütük, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 576, ISBN:978-605-136-269-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3146597)

Güven, İ. (2021). Tanzimat Bürokratlarının Eğitimsel Dönüşüme Etkileri, (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilimdalı= Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2021,

Güven, İ. (2022) Türk Eğitim Tarihi, 8. Baskı, PEGEMA Yayınları, Ankara.

Güven, İ., & İşcan, D.C. (2006). Yeni ilköğretim programlarının basına yansımaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(2), 95-123.

Güvenç, B. (1970). “ Türkiye’de Üniversite ve Devlet İlişkileri” H.Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı:2, ss. 57-70. Ankara.

Hatipoğlu, M. T. (1995). Yükseköğretim Mevzuatı, Selvi Yayınevi.

Hatipoğlu, M. T.(2000). Türkiye Üniversite Tarihi, 2. Baskı, Selvi Yayınevi, Ankara.

Kamer, S. T. (2013). Türk eğitim sisteminde karma eğitime ilişkin fikirler, tartışmalar ve uygulamalar (1908-1950) (Doctoral dissertation, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Ana Bilim Dalı Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Bilim Dalı).

Karal, E. Z. (1981). Atatürk ilkelerinin biçimlendirdiği eğitim. Atatürk ve Eğitim.

Karpat, K. H. (1959). Turkey's Politics: the Transtion to a Multiparty System, Princeton, Princeton University Press

Keyder, Ç. (1989). Türkiye'de devlet ve sınıflar. İletişim Yayınları.

Kılıç, F. (2017). Yeni Türk Alfabesinin Yaygın Eğitim Yoluyla Öğretilmesi. Atatürk Yolu Dergisi, 16(61).

Kısakürek, M. A. (1976). Üniversitelerimizde Yenileşme “Programlar ve Öğretim Açısından”, Ankara, A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları.

Koç, B. (2007). Osmanlı Islahhanelerinin İşlevlerine İlişkin Bazı Görüşler. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 113-127.

Koç, B. (2007). Osmanlı Islahhanelerinin İşlevlerine İlişkin Bazı Görüşler. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 113-127.

Koç, B. (2010)., "Osmanlı Devleti’nde Islahhane ve Sanayi Mekteplerinin Kuruluş Sürecine Dair Bazı Gözlemler." Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 7.2, 2010

Koç, B. (2010)., "Osmanlı Devleti’nde Islahhane ve Sanayi Mekteplerinin Kuruluş Sürecine Dair Bazı Gözlemler." Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 7.2, 2010

Koçak, N. (2001).“Erken Çocukluk Döneminde Eğitim ve Türkiye'de Erken Çocukluk Eğitiminin Durumu”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:151,http://yayim. meb.gov.tr/ yayimlar/ 151/ kocak .htm

Koçer, H. A. (1987). Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu, Ankara, Rüzgarlı Matbaası.

Koçer, H. A. (1991). Türkiye’de modern eğitimin doğuşu ve gelişimi:(1773-1923). MEB.

Kodaman, B. (1988). Abdulhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara, TTK Yayınları.

Konaklı, N. (1992).“Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda Okul Öncesi Eğitim” Ya-Pa 8. Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırılması Seminer Kitabı, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, s:35-40

Lewis. B. (1961). Emergency of Modern Turkey, London, Oxford University Press.

M. Şekip “Müşterek Tahsil”, Milli Mecmua, 24 Temmuz 1340 (1924), no.18, s. 277-278

Mahony, P. (2012). Schools for the boys?: Co-education reassessed (Vol. 72). Routledge.

Malche, A. (1939). İstanbul Üniversitesi hakkında rapor.

MEB (2016). Birleştirilmiş Sınıflar Rehberi, MEB Yayınları, Ankara.

MEB, (2008). İlköğretim Genel Müdürlüğü “Yatılı ilköğretim bölge okullarının tarihçesi”

MEB. (2008). İlköğretim Genel Müdürlüğü. YİBO Yönetici Kılavuzu Kitabı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

MEB. (1967). Milli Eğitim Hareketleri 1927-1966. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü.

MEB, (1993). Atatürk’ün I. maarif kongresi açış konuşması. Milli Eğitim Dergisi, Türkiye Cumhuriyetinin, 70. Yılı Özel Sayısı

MEB. (1983). Cumhuriyet Döneminde Eğitim. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No:91.

MEB. (1975). IX. Milli Eğitim Şurası Okul öncesi Eğitim Komisyon Raporu. İstanbul: M.E.B Yayınları

MEB. (1971). Üniversiteler Kanun Tasarısı, İzmir

MEB. (1968). Yüksek Danışma Kurulu Toplantıları, Ankara, MEB. Basımevi.

MEB, (2000). 2001 Yılı Başında Milli Eğitim, Ankara, Milli Eğitim Basımevi

MEB, Bakanlığı, (1921). Birinci maarif kongresi. Şubat, 2, 2016.

MEB. ( 1940). Maarif Vekilliği Dergisi. 1940, sayı 22, sayfa, 81.

Meray, S. (1971). “Üniversite Kavramları ve Modelleri” SBF Dergisi, Cilt XXVI, No: 1, Mart. Ankara.

Merkezi Dergisi, 17, S.453-457

METGE Projesi, (2000). Çerçeve Öğretim Programları. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.

Miller-Bernal, L., & Poulson, S. L. (Eds.). (2007). Challenged by coeducation: Women's Colleges since the 1960s. Vanderbilt University Press.

Milli Eğitim Temel Kanunu, R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574

Muhtelit Tedrisat. Maarif Vekâleti Mecmuası (1930). Sayı 19. Devlet Matbaası. s.87-93

Müteferrika, İ. (1995). İbrahim Müteferrika ve Usulü’l-Hikem ve Nizâmi’l-Ümem, (haz. Adil Şen, Ankara)

OECD. (2009). Education at a glance 2009. Paris: OECD.

Oğuz, O. (1983). “Akademiler” Cumhuriyet Döneminde Eğitim İçinde ss. 339-357, İstanbul, MEB. Basımevi.

Oğuzkan, F. (1981). Türkiye’de Ortaöğretim. Boğaziçi Yayınları, İstanbul.

Oktay, A. (1991)."Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Gelişimi", 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (Yayına Hazırlayan: Bekir Onur), Ankara, 1991. s. 289-298

Oktay, A. (1998).“Türkiye’de Öğretmen Eğitimi” Milli Eğitim Dergisi, , sayı: 137

Oktay, A. (2000). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul öncesi Dönem (2.Baskı). İstanbul:EpsilonYayıncılık

Ortaylı, İ. (1982). “Dünden Bugüne Üniversiteler,” Gelenekten Geleceğe. İstanbul: Hil Yayın, 23-31.

Ortaylı, İ. (1985), “Batılılaşma” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul, İletişim Yayınları.

Ortaylı, İ. (1999), İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul, İletişim Yayınları.

Öz, F. (1983). Okul öncesi Eğitim, Cumhuriyet Döneminde Eğitim Kitabı İçinde, İstanbul.

Özbay, F. (1990). “Üniversite Çevresi” Yüksek Öğretimde Sorunlar ve Çözümler, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Yayınları, I, İstanbul, Cem Yayınevi.

Özek, Ç. (1968). 100 Soruda Türkiye’de Gerici Akımlar, Gerçek Yayınları İstanbul.

Öztürk, C. (1995). “Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitimin Doğuşu I: Islahhâneler”, Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, İstanbul, 1995, s.430-432

Öztürk, C. (1995). “Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitimin Doğuşu I: Islahhâneler”, Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, İstanbul, 1995, s.430-432

Resmi Gazete, (1924). Tevhid-i Tedrisat Kanunu”.

Resmi Gazete, 1973 Tarih 1739 Sayılı Kanun

Rıza Nur, Oughouz-Namé: Epopée Turque, Alexandrie 1928.

Rosenberg, R. (2004). Seven. The Battle over Coeducation Renewed. In Changing the Subject (pp. 268-310). Columbia University Press.

Sakaoğlu N (2005). Osmalı'dan Günümüze Eğitim Tarihi, Bilgi Üniv.Yayınları, İstanbul.

Sakaoğlu, N. (1992). Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, İstanbul, İletişim Yayınları.

Saqeb, G. (1983). Modernization of Muslim Education, Lahore.

Sarıhan, Z. (1921). Maarif Kongresi. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 4715.

Soysal, M. (1986). 100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul, Gerçek Yayınları.

Szyliowicz, J. S. (1973). Education and Modernization in the Middle East. Ithaca ve Londra: Cornell University Press.

Tapper, R. (1991). Islam in Modern Turkey, London, IB Tauris and Co LTD.

Taşdemirci, E. (1992). Belgelerle 1933 Üniversite Reformunda Yabancı Bilim Adamları.Özel Yayın.

TBMM, Zabıt Ceridesi, 1953. Ankara.

Tekeli, İ., İlkin, S. (1993), Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TTK Yayınları.

Tezcan, M. (1985). Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi,

Timur, T. (1994). Türk Devrimi ve Sonrası, Ankara, İmge Kitabevi.

Timur, T. (2000). Toplumsal Değişme ve Üniversiteler, Ankara, İmge Kitabevi.

Tongul, N. (2004). Türk harf inkılâbı. Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi, İnkılap Tarihi Enstitüsü, 9(33).

Unat, F. R. (1964). Türkiye Eğitim Sistemin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, Milli Eğitim Basımevi. Ankara.

Unat, F. R. (1964). Türkiye eğitim sisteminin gelişmesine tarihi bir bakış, MEB, Yayınları, Ankara.

Unat, F.R.(1927). Maarif Düsturu, İstanbul,

Ünder, H. (1998)."Kemalizm ışığında Atatürk Döneminde (1923-1938) Eğitsel Değerler” Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ünder, H. (1999). Tevhid-i tedrisat: gerekçe ve uygulama. Öğretim Birliğinin, 75. Yılı, Eğitim Bilimlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, ss. 79-94.

Üniv.Kan.Tas.1971

Widmann, H. (2000). Atatürk ve Üniversite Reformu (Çev.) A. Kazancıgil ve S. Bozkurt. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Yavuz, F (1969). Din Eğitimi ve Toplumumuz, Ankara, Sevinç Matbaası.

Yücel, H. A. (1938). Türkiye’de Orta Ögretim. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

YÖK (2007). Turkiye’nin Yuksekoğretim Stratejisi: Higher Education Strategy of Turkey /Yükseköğretim Kurulu. -YÖK,Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği,

Arşiv Belgeleri

BOA A.MKT.MHK 439 - 7H-03-12-1285, Kullanılan huruf-ı Arabiye'nin tebdili hakkında bazı istida ve imtiyazı havi layihanın melfufatıyla iade olunması.

BOA DH.ŞFR. 63 - 174 H-29-06-1334 İdaresindeki hayır müesseseleri için iane toplamak üzere Almanya ve İsviçre'ye gitmiş olan Çocuk Bahçesi Mektebi muallimesi ve İsviçre tebeasından Madmazel Tezer Dreyfüs'ün Yafa'ya avdetinde mahzur olup olmadığının bildirilmesine dair, Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden Kudüs Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.

BOA DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ Tevhid-i Tedrisat Kanununa göre okullarda uygulanacak esaslar. 3 - 27 -1 23.03.1924-

BOA. MF.MKT 12/59, 13 Temmuz, 1873 (H.17 Cemaziyelevvel 1290) Memalik-i Şahane dahilindeki ıslahhanelerin durumunun değerlendirilebilmesi için tüm ıslahhanelerden gönderilecek numune mamulat ve öğrenci isimlerini havi defterlerin Sanayi Mektebi'nde bir mahalde muhafaza edilerek, bunların geldiği mekteb ve yıllara göre fişlenmesi ve üzerlerinde yapılacak mülahazatların Maarif'e bildirilmesi istenmiştir.

BOA GENEL 14- 119 – 13 Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in memlekette yeni harflerin tatbiki hakkındaki müşahedeleri. 25.09.1928-00.00.0000

BOA HR.SYS. 1721 - 4 M-26-03-1851 Varna'da keşfedilen Yunan ve Latin harfleri hakkında Yunan konsolosunun görüşleri.

BOA İ..DUİT H115 - 29 -16-04-1318 Teşkil, küşad; Cülus-i hümayun; Maarif Nezareti; Darülfünun

BOA MB.İ... 2 - 33 H-12-02-1264 (19 Ocak 1848).Darülfünun için münasib bir bina satın alınması.

BOA MF.İBT. 425 - 71 H-22-05-1331 Macaristan'ın ana mektepleri, ibtidaileri, darülmuallimin ve darülmuallimatlarına dair hazırlanan rapor.

BOA MF.MKT. 1164 57 H-24-11-1328 (1910) Selanik'te Kindergarden tarzında çocuk bahçeleri adıyla mektepler tesisi hususunda, ilgili kanunun tasdikinden sonra, gerekenin yapılacağı. BOA İ..MMS. 194 - 12 H-28-04-1333 (1915). Ana mektebleri için Maarif Nezaretince hazırlanan nizamname layihasının uygulamaya konması. (1333R-14)

BOA MF.MKT. 1177 - 7 H-04-01-1330 Arnavudluk'ta tesis edilecek ibtidai mektebine mahsus kitapların basımı için Latin harfleri satın alınması. Matbaa-i Amire'de Dahiliye Nezareti adına bastırılan defter ve evrak faturalarının mükerrer ödemeyi engellemek için birleştirilmesi.

BOA.Şuray-ı Devlet İ. MMS, 37/1541, 24 Mayıs 1869, (H. 07 Safer 1286).Maarif-i Umumiye Nizamnamesi

BOA ML.EEM. 886 - 20R-16-11-1327 Nezaretler arasındaki yazışmalarda yabancı isimlerin Türkçe olarak yazılması yanlış anlaşılmaya ve muamelelerde gecikmeye sebep olduğundan, bu isimlerin Latin harfleri ile yazılması. (İstanbul)

BOA YB.(21) Gürcistan Hükümeti tarafından tasdik edilen ?Yeni Türk Alfabesi Dostları Cemiyeti?nin tüzüğü. (Yeni Tarih Arşivi; no:600-1-205; Rusça) M-14-01-1925

BOA, DH.MB..HPS. 167 - 19 H-29-05-1340 Ecnebi isimleri ile ecnebi eşya, şehir ve sokak isimlerinin Osmanlıca yerine Latin harfleriyle yazılması.

BOA, Gnl. 180-9-0-0 / GENEL Maarif Vekaleti müfettişlerinin Konya Kız Muallimler Mektebi'ndeki kongresi. 09.05.1925

BOA, HR.İM.139 – 62, İstanbul'daki İtalyan Ali Ticaret Mektebi'nde kız-erkek beraber karma eğitim yapılmasının Türk maarifi açısından bir sakınca teşkil etmediğinin İtalyan Sefareti'ne işarı. (Osm.-Fr.) M-18-04-1925

BOA, HR.SYS. 135 - 32 M-07-05-1910 Arnavutluk yazısında kullanılacak alfabe meselesi.

BOA; Y..A...HUS. 351 - 61 H-23-11-1313 Ahmed Rıza'nın Paris'te neşrettiği Meşveret Gazetesi'nin Türkçe matbu nüshalarının intişarının men edildiği.

Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi 30-18-1-2 457 514 6 11.08.1982 Boğaziçi Üniversitesinde Çok Yönlü Okul Öncesi Eğitimi konulu projeye Uluslararası Kalkınma ve Araştırma Merkezinin mali destek sağlaması amacıyla yapılacak düzenlemenin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına imzalanmasında Umut Arık'ın yetkili kılınması.

Devlet Arşivleri Başkanlığı BAŞBAKANLIK ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 30-1-0-0 / 18 - 106 - 26 22.07.1954-00.00.0000 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi genç öğretim üyeleri imzasıyla gönderilen ve bazı komünist ve ırkçı hocaları ihbar eden bir mektup. (Önemli bir belge 147’lere hazırlık)

Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI (1928- ) 36 - 36 - 1 15.05.1933-00.00.0000 İstanbul Darülfünunu'nun kaldırılması ile yerine yeni esaslar dahilinde bir üniversite kurulması hakkında kanun tasarısı.

Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi ,30-18-1-2 ,41 82, 16 12.11.1933 İstanbul Darülfünunu'nun kaldırılması ve Maarif Vekaleti'nce yeni birÜniversite kurulmasına dair, 2252 sayılı Kanun'un tadiline dair kanunlayihası.

Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi 30-10-0-0 / MUAMELAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 - 119 - 4 07.04.1929-00.00.0000 Sanat okullarının Milli Eğitim Bakanlığı'na devri ve okulların masraflarına, vilayetlerin de katılmasına dair kanun teklifinin Meclise sunulduğu.

Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi BAKANLIKLARARASI TAYİN DAİRE BAŞKANLIĞI 30-11-1-0 / 11.07.1933-00.00.0000 İlköğretim ve Mesleki ve Teknik Öğretim Gn.Md.lüklerine Reşat ile Rüştü'nün tayinleri.

Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI (1928- 04.11.1950-00.00.0000 124 - 81 - 15 , 30-18-1-2 /) Okullarda okutulacak din dersleri.

Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 242-129 34 - 16 - 7 30-18-1-2 / 13.03.1933-00.00.0000 (1928- ) İstanbul Üniversitesi'nin Umumi ıslahat işlerinde çalıştırılmak üzerebir yıl müddetle getirilecek olan Albert Malche'ye ait sözleşmenin tasdiki.

Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi YASSI ADA MAHKEMESİ KARARLARI 412 - 1242 - 200.00.1960-00.00.1961 Koordinasyon Vekaleti: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun tasarıları ve gerekçeleri

Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet ArşiviKARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 119 - 35 - 4 05.05.1949-00.00.0000 30-18-1-2 / (1928- ) Ankara Üniversitesi kuruluş kadrolarına ait 5239 sayılı Kanun'a ek ve İlahiyat Fakültesi kadroları hakkında kanun tasarısı.

Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi 30-18-1-2 / Kararlar Daire Başkanlığı (1928- 30 18-1-2 90 23 3 Köy Enstitüleri kurulması. 05.03.1940

Article Details