p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Biyografilerin Eğitsel İşlevinin Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değer Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi

Biyografilerin Eğitsel İşlevinin Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değer Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi

Article Sidebar

Burcu SEL
Selma YEL
Nasıl Atıf Yapılır
SEL, B., & YEL, S. (2021). Biyografilerin Eğitsel İşlevinin Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değer Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. Demokrasi Platformu, 10(35), 135–157. Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/211


Özet

Bu araştırmada sosyal bilgiler dersinde Milli Mücadele sürecinde önemli roller üstlenmiş, tarihsel bir kimlik ve önemli bir kadın kahraman olan Halide Edip Adıvar üzerinden inşa edilmiş biyografiye dayalı öğretim sürecinin eğitsel işlevi dördüncü sınıf öğrencilerinin değer öğretim süreçleri açısından incelenmiştir. Bu araştırmada Milli Mücadele sürecinde önemli bir rol üstlenmiş aynı zamanda tarihsel bir kimlik ve önemli bir kadın kahraman olan Halide Edip Adıvar üzerinden inşa edilmiş biyografiye dayalı öğretim süreci, dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi değer öğretimi kapsamında ele alınmıştır. Temel nitel araştırma yaklaşımıyla gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu bir ilkokulun dördüncü sınıfında öğrenim gören toplam 38 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama sürecinde uygulama öncesinde ve uygulama sonrasında mevcut değerleri anlama ve değer yanılgılarını ortaya koyabilmek için sekiz sorudan oluşan açık uçlu soru formu ve sekiz etkinlikten oluşan çalışma sayfası kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda vatanseverlik değeri kapsamında sırasıyla fedakârlık gösterme, çalışma, vatanı koruma, sevgi duyma ve saygı gösterme; bağımsızlık değeri kapsamında sırasıyla özgür yaşama, cesur olma, vatanı savunma, mücadele etme ve yardımlaşma; çalışkanlık değeri kapsamında sırasıyla gayret etme, hırslı olma, başarma ve sabretme alt kategorilerinin oluştuğu görülmektedir. Biyografi temelli etkinlikler sonrasında gerçekleştirilen son uygulama sürecinden elde edilen bulgular değerlendirildiğinde ise; değerleri doğru anlama oranının ön uygulama süreci ile karşılaştırıldığında arttığı; değerlere ilişkin yanılgı oranının ise azaldığı görülmektedir.

Referanslar

Açık, İ. (2020). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde kültürel mirasa duyarlılık ve vatanseverlik değerlerinin biyografilerle öğretimi (Yüksek Lisans Tezi). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Bektaş, A.E. (2019). Sosyal bilgiler ders kitaplarında kullanılan biyografilerin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Biçer, H. (2019). Sosyal bilgiler öğretiminde biyografi kullanımının öğrencinin akademik başarısına ve derse karşı tutumuna etkisi (Yüksek Lisans Tezi), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.

Bogdan, R., & Biklen, S.K. (1998). Qualitative research for education an ıntroduction to theory and methods. Allyn and Bacon.

Brugar, K. (2013). Power of one: Using biographies to investigate an individual's impact on the past and present. Ohio Social

Studies Review, 50(2), 8-14.

Chick, K. A. (2011). Picture book biographies: Fostering active student involvement in women's history month. Social Studies Research & Practice, 6(2), 69-84.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Sage.

DeWitt, S. W., & Andreadis, M. (2015). The biography blog project: Using the c3 inquiry arc and technology to develop students’historical skills. Ohio Social Studies Review, 52(2), 52-62.

Dorr, C. H. (2011). Searching for she-roes: A study of biographies of historic women written for children. Children & Libraries, 9(2), 42-49.

Er, H. (2008). İlköğretim öğrencilerine sosyal bilgiler eğitiminde biyografi öğretimi çerçevesinde Atatürk’ün hayatı nasıl anlatılmalıdır? Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Çanakkale: ÇOMÜ Eğitim Fakültesi.

Er, H. (2010). Sosyal bilgiler eğitimi kapsamında ilköğretim öğrencilerinin “biyografi” kullanımına ilişkin görüşleri. (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Er, H., & Şahin, M. (2012). Sosyal bilgiler dersinde “biyografi” kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 75-96.

Erdem, R. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde biyografi kullanımı. (Yüksek Lisans Tezi), Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Fagan, M. M., Bromley, K., & Welch, J. (1994). Using biographies to teach leadership. Journal of Leadership Studies, 1(4), 123-134.

Fairweather, E., & Fairweather, T. (2010). A method for understanding their method: discovering scientific inquiry through biographies of famous scientists. Science Scope, 33, 23-30.

Fertig, G. (2003). Using biographies to explore social justice in US history. Social Studies and The Young Learner, 16(1), 9-12.

Fertig, G. (2008) Using biography to help young learners understand the causes of historical change and continuity, The Social Studies, 99(4), 147-154.

Fırat, H. (2012). Çocuk edebiyatının Türkçe eğitimindeki yeri: Biyografi örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 44-56.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.

Hamel, S. F. (2015). Life Story/ Science Story: Biography as a tool for science communication. Thesis, Master of Science Communication. University of Otago.

Hayes, R. N., & Robinson, J. A. (2012). Using biography to teach entrepreneurship. The Entrepreneurial Executive, 17, 13-23.

Hoh, Y. K. (2009). Using biographies of outstanding women in bioengineering to dispel biology teachers' misperceptions of engineers. The American Biology Teacher, 71(8), 458-463.

Honig, M. (2019). Students Discuss People: Usage of Biographical Content in History Lessons (Doctoral Dissertation), Hebrew University of Jerusalem.

Hwang, S. (2015). Making sense of scientific biographies: Scientific achievement, nature of science, and storylines in college students’ essays. Journal of Biological Education, 49(3), 288-301.

Karaçam, S. (2016). Investigating how the biographies of today’s scientists affect 8th graders’ scientist image. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(8), 1971-1995.

Karagözoğlu, N. (2018). Sosyal bilgiler dersinde vatanseverlik değerinin kazandırılmasında kadın kahramanların yaşam öykülerinin kullanılması. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 4(2), 97-110.

Kaymakçı S. & Er, H. (2009), Sosyal Bilgiler Öğretiminde Biyografi Kullanımı. Sosyal Bilgiler Öğretimi. Safran, M. (Ed.), Ankara: Pegem.

Kaymakcı, S., & Er, H. (2013). Sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında biyografinin kullanımı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 198-224.

Kazancı, F. ( 2019). Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde biyografinin bir materyal olarak kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

Kemiksiz, Ö. (2018). Ortaokul Türkçe derslerinde biyografi türünün kullanımı. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (12), 84-105.

Kıymaz, M. S., & Ulutaş, A. (2012). Değer kazandırma açısından biyografiler: İleri Yavrutürk dergisi örneği. https://www.academia.edu/41752908/De%C4%9Fer_Kazand%C4%B1rma_A%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan_Biyografiler_%C4%B0leri_Yavrut%C3%BCrk_Dergisi_%C3%96rne%C4%9Fi sayfasından erişilmiştir.

Leckie, S. A. (2006). Why biographies matter in the classroom. OAH Magazine of History, 20(1), 7-10.

McCowan, T. (2011). Rethinking citizenship education: A curriculum for participatory democracy. A&C Black.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademi.

Minaz, M. B., & Taş, H. (2020). Effect of biography-based values education on the attitudes of 4th grade primary school students towards the value of patriotism. Pegem Journal of Education and Instruction, 10(2), 555-592.

Morgan, H. (2009). Picture book biographies for young children: A way to teach multiple perspectives. Early Childhood Education Journal, 37(3), 219-227.

Mori, M., & Lawson, S. (2006). Using biographies to ıllustrate the ınterpersonal and ınterpersonal dynamics of science. Journal of Undergraduate Neuroscience Education, 5(1), A1–A5.

Oruç, Ş. & Erdem, R. (2010). Sosyal Bilgiler öğretiminde biyografi kullanımının öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin tutumlarına etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 215-229.

Rassool, C. (2004). The Individual, Auto/biography and History in South Africa. (Doctoral Dissertation). University of the Western Cape.

Rosenberg, M. R. (2019). Collective Biographies of Women Written for Children: A Project to Create a Selection Tool and Annotated Bibliography. https://cdr.lib.unc.edu/concern/file_sets/bk128g58k?locale=en sayfasından erişilmiştir.

Rubens, A., Leah, J., & Schoenfeld, J. (2016). Using biographies to teach leadership skills: a classroom example. Journal of the Academy of Business Education, 17, 116-133.

Steelsmith, S. (1990). How would you like to hear only half a story? Ideas for using biographies of historical women in the classroom. Feminist Teacher, 5(1), 19-23.

Storey, D. C. (1982). Reading in the content areas: Fictionalized biographies and diaries for social studies. The Reading Teacher, 35(7), 796-798.

Tarhan, M., & Kılıç, F. (2017). Sosyal bilgiler eğitiminde biyografilerle girişimcilik becerisinin kazandırılmasına ilişkin bir inceleme. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 3(2), 60-71.

Tas, H., & Minaz, M. B. (2019). The impact of biography-based values education on 4th grade elementary school students' attitudes towards tolerance value. International Journal of Progressive Education, 15(2), 118-139.

VanderHaagen, S. (2012). Practical truths: black feminist agency and public memory in biographies for children. Women's Studies in Communication, 35(1) 18-41.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yiğittir, S. & Er, H. (2013). Sosyal bilgilerde değer eğitiminde biyografi kullanımı. Milli Eğitim Dergisi, 43(200), 200-219.

Zarnowski, M. (1988). Learning about contemporary women. The Social Studies, 79(2), 61-63.

Article Details