p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Sınıf Öğretmenlerinin COVID-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sınıf Öğretmenlerinin COVID-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Article Sidebar

Nil Yıldız Duban
İnayet Dal Çalışıcı
Sümeyye Büşra Sevilmiş
Zuhal Akbabaoğlu
Nasıl Atıf Yapılır
Yıldız Duban, N., Dal Çalışıcı, İnayet, Sevilmiş, S. B. ., & Akbabaoğlu, Z. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin COVID-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Demokrasi Platformu, 11(36), 160–195. Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/210


Özet

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin COVID-19 pandemisi sürecinde uygulanan uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenoloji (olgubilim) deseni kullanılmıştır. Bu desen kapsamında yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Bu araştırmanın katılımcılarını 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde Afyonkarahisar merkez veya ilçelerinde bulunan ilkokullarda görev yapmakta olan dokuz sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın güvenirlik için uyuşum yüzdesi formülü kullanılmış ve araştırmanın güvenirliği % 85 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin EBA destek odaları açma, ZOOM programından ders işleme, teknolojik aletlere ulaşımı sağlama, öğrenciyi motive etme, farklı etkinlikler yapma, planlamalar yapma, eğlenceli ders işleme, esnek saat uygulamasına geçme gibi farklı uygulamalardan yararlandıkları ortaya çıkmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin EBA ve ZOOM dışında farklı olarak bilgisayar programı, geleneksel eğitim araç-gereçleri, eğitim platformları/siteler, sosyal medya uygulamaları, Web 2.0 araçları gibi uygulamalar kullandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Pandemi sürecinde uzaktan eğitimin zayıf yönlerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminin çok zor olması, öğrencilerin katılımının az olması, teknolojik imkansızlıkların olması, ölçme ve değerlendirmenin zayıf olması, öğrencilerde bilgi eksikliği ve seviye farkı oluşturması, fiziksel ve psikolojik sağlığı etkilemesi, veli desteğinin olmaması, özel gereksinimli öğrencilerin olumsuz etkilenmesi, yaparak yaşayarak öğrenme imkânı sunmaması, motivasyon düşüklüğü, birebir etkileşimin az olması, öğrenme ortamının uygun olmaması, çok fazla duyuya hitap etmemesi, eğitim yönünün zayıf olması, sosyalleşmeyi sınırlandırması gibi görüşlerine yer verilmiştir.

Referanslar

Aboagye, E., Yawson, J. A., & Appiah, K. N. (2020). COVID-19 and e-learning: the challenges of students in tertiary institutions. Social Education Research, 2(1), 1-8. https://doi.org/10.37256/ser.212021422

Agnoletto, R., & Queiroz, V. C. (2020). COVID-19 and the challenges in education. The Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia (CEST), 5(2), 1-2. http://www.cest.poli.usp.br/en/boletins/

Agormedah, E. K., Henaku, E. A., Ayite, D. M. K., & Ansah, E. A. (2020). Online learning in higher education during COVID-19 pandemic: a case of Ghana. Journal of Educational Technology & Online Learning, 3(3),183-210.

Ak, Ş., Gökdaş, İ., Öksüz, C. & Torun, F. (2021). Uzaktan eğitimde eğiticilerin eğitimi: Uzaktan eğitime yönelik öz yeterlik ve yarar algısına etkisi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(1), 24-44.

Almaghaslah D., & Alsayari, A. (2020). The effects of the 2019 novel coronavirus disease (COVID-19) outbreak on academic staff members: A case study of a Pharmacy School in Saudi Arabia. Risk Management and Healthcare Policy, 13, 795-802.

Altunışık, R., Coşkun, R., Yıldırım, E. & Bayraktaroğlu, S. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya Kitabevi.

Andoh, R. P. K., Appiah, R., & Agyei, P. M. (2020). Postgraduate distance education in University of Cape Coast, Ghana: Students’ perspectives. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 21(2), 118-135.

Arslan, Y. & Şumuer, E. (2020). COVID-19 döneminde sanal sınıflarda öğretmenlerin karşılaştıkları sınıf yönetimi sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 201-230. https://doi.org/10.37669/milliegitim.791453.

Avcı, F. & Akdeniz, E. C. (2021). Koronavirüs (Covid-19) salgını ve uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar konusunda öğretmenlerin değerlendirmeleri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi-USBED, 3 (4), 117-154. https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbed

Bakioğlu, B. & Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi sürecinde Fen Bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502

Balaman, F. & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 52-84. https://doi.org/10.15869/itobiad.769798.

Bayburtlu, Y.S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Turkish Studies, 15(4), 131-151. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44460

Bıyıklı, C & Özgür, A. O. (2021). Öğretmenlerin Covid-19 pandemi dönemindeki senkron uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi,7(1), 110-147.

Büyüköztürk, Ş. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Creswell, J. W. (2019). Karma yöntem araştırmalarına giriş. M. Sözbilir (Çev. Ed.) Ankara: Pegem Akademi.

Çakın, M. & Külekçi Akyavuz, E. (2020). Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 165-186 https://doi.org/10.24289/ijsser.747901

Çetin, S. & Akduman, D. (2022). Covid-19 Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 55 (1) , 119-146 .

De Paepe, L., Zhu, C., & DePryck, K. (2018). Drop-out, retention, satisfaction and attainment of online learners of Dutch in adult education. International Journal on E-Learning, 17(3), 303-323.

Duban, N. & Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının COVID-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 357-376. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.43653

Er Türküresin, H. (2020). COVID-19 pandemi döneminde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarının öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 597-618. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787509

Erol, M. & Erol, A. (2020). Koronavirüs pandemisi sürecinde ebeveynleri gözünden ilkokul öğrencileri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 529-551. https://doi.org/10.37669/milliegitim.766194

Fitriyani, Y., Fauzi, I., & Sari, M. (2020). Motivasi belajar mahasiswa pada pembelajaran daring selama pandemik Covid-19. Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran, 6(2). doi:https://doi.org/10.33394/jk.v6i2.2654

Kabapınar, Y. , Kanyılmaz, B. M., Ören Koçhan, N. & Atik, U. (2021). Öğretmen ve velilerin gözünden öğrencilerin uzaktan eğitime katılımlarının öyküleri: “uzaktan eğitim mi, uzakta kalan eğitim mi?”. Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1) , 79-98. DOI: 10.29228/mutead.6

Karbeyaz, A. & Kurt, M. (2020). COVİD-19 sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (Eba) ile ilgili öğretmen tutumları: bir karma yöntem çalışması. Ekev Akademi Dergisi, 84, 39-66.

Keskin, M. & Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.

Kırmızıgül, H. G. (2020). COVID-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(2), 283-289.

Kluth, A. (2020, Mayıs). Closing School May Cause Some Kids a Lifetime of Harm. http://0210g3mmx.y.http.eds.a.ebscohost.com.proxy.afyon.deepknowledge.net/eds/detail/detail?vid=12&sid=f01d2801-89e3-436f-b5f3-

Kurnaz, A., Kaynar, H., Şentürk Barışık, C. & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322. http://dx.doi.org/10.37669/milliegitim.787959

Lee, S.J., Ward, K.P., Chang, O.D. & Downing, K.M. (2020). Parenting activities and the transition to home-based education during the Covid-19 pandemic, Children and Youth Services Review, 117. doi: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105585

Lin, C. Y. (2020). Social reaction toward the 2019 novel coronavirus (COVID-19). Social Health and Behavior, 3(1), 1–2. https://doi.org/10.4103/SHB.SHB_11_2

Mahdy, M. (2020). The impact of COVID-19 Pandemic on the academic performance of veterinary medical students. Preprints. doi: 10.20944/preprints202006.0130.v1.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2020). Bakan Selçuk, koronavirüs’e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronavirusekarsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr

Mohan, G., McCoy, S., Carroll, E., Mihut, G., Lyons, S. & Domhnaill, C. M. (2020). Learning for all? Second-level education in Ireland during COVID-19. ESRI Survey and Statistical Report Series, 92.

Mulenga, E. M.,& Marbán, J. M. (2020). Is COVID-19 the gateway for digital learning in mathematics education? Contemporary Educational Technology, 12(2), 269. https://doi.org/10.30935/cedtech/7949

Munasinghe, S., Sperandei, S., Freebairn, L., Conroy, E., Jani, H., Marjanovic, S. & Page, A. (2020). The impact of physical distancing policies during the COVID-19 pandemic on health and well- being among Australian adolescents. Journal of Adolescent Health, 67, 653-661. doi: https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.08.008

Muthuprasad, T., Aiswarya S., Aditya K.S. & Girish K. Jha (2021). Students’ perception and preference for online education in India during COVID -19 pandemic. Social Sciences & Humanities Open, 3(1).

Özdoğan, A. Ç. & Berkant, H. G. (2020). COVID-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43. https://doi.org/:10.37669/milliegitim.788118

Türk Dil Kurumu (TDK) (2020). Bilim ve sanat terimleri sözlüğü.

https://sozluk.gov.tr/

Türker, A. & Dündar, E. (2020). COVID-19 pandemi sürecinde eğitim bilişim ağı (eba) üzerinden yürütülen uzaktan eğitimlerle ilgili lise öğretmenlerinin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 323-342.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA). (2020). COVID-19 pandemi değerlendirme raporu. http://www.tuba.gov.tr/tr/yayinlar/suresiz-yayinlar/raporlar/covid-19 pandemidegerlendirme-raporu.

UNESCO. (2020). COVID-19 educational disruption and response,

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

Ünal, R. (2022). Covid-19 Pandemisi döneminde geçici koruma altındaki suriyeli öğrencilerle gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi . Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice , 4 (1) , 34-52 . DOI: 10.47157/jietp.1034907

Wikipedia. (2020). Impact of the 2019–20 coronavirus pandemic on education.

https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_of_the_2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic_on_education

Yahşi, Ö. & Kırkıç, K. A. (2020). Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies- Education, 15(5), 3827-3847. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.46136

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (11. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Article Details