p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Bertolt Brecht, Anti-Faşizm Mücadelesi ve Epik Tiyatro

Bertolt Brecht, Anti-Faşizm Mücadelesi ve Epik Tiyatro

Article Sidebar

Aysun Gezen
Nasıl Atıf Yapılır
Gezen, A. (2011). Bertolt Brecht, Anti-Faşizm Mücadelesi ve Epik Tiyatro. Demokrasi Platformu, 7(27). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/182


Özet

“Diğer yazarlara hiçbir şey öğretmeyen yazar, hiç kimseye bir şey öğretemez," der Walter Benjamin ve devam eder: “Diğer yazarları öncelikle üretime yöneltmeli, ikinci olarak da kullanımlar için gelişmiş bir araç sunabilmelidir. Bu araç, ne kadar çok tüketiciyi üretim süreciyle ilişkiye sokarsa, ne kadar fazla sayıda okuyucu ve seyircinin sürece katılımını sağlarsa, o denli iyi bir araç olacaktır. [...] böyle bir modelimiz vardır. Bu, Brecht'in epik tiyatrosudur" (Benjamin, 2008, s. 84).

Bertolt Brecht'in tiyatrosu, elbette ki birçok yazan üretime yöneltmiş, birçok seyircisi ve okuyucusunu da üretim sürecinin bir parçası kılabilmiştir. Ne var ki bu dâhil etme ve çoğaltma süreci, salt sanatsal bir konumlanışın ürünü olarak da cereyan etmemiştir. Brecht, yazdıklarının alıcısı olan herkesi, açık açık bir harekete, direnişe davet eder. Bu direniş, bir yanıyla kapitalizme, bir yanıyla nasyonal sosyalizme karşı bir direniş olacaktır. Direnişe davet de, genelde faşizm özeldeyse nasyonal sosyalizme dair güçlü bir eleştirinin üzerine kurulmuştur. Bu çalışma da, işte bu eleştirinin temel unsurlarını belirginleştirmek amacıyla yapılmıştır.

Referanslar

Bakacak, Çağıl (2006), Brechtyen Kuram: Siyasal Bir Estetiğin Ana Hatları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı.

Benjamin, Walter (2008), "Üretici Olarak Yazar", (Çev.: Haluk Banşcan), İç Sanat / Siyaset: Kültür Çağında Sanat ve Kültürel Politika, (Ed.) Ali Artun, İstanbul: İletişim

Benjamin, Walter (2007), Brecht'i Anlamak, İstanbul: Metis Yayınları.

Berlau, Ruth (1989), Brecht’in Lai-tu'su, (Der.: Hans Bunge), İstanbul: İnter Yayınları.

Brecht, Bertolt (2007), Günlükler I: 1913 – 1941, (Çev.: Nafer Ermiş), İstanbul: İthaki Yayınları.

Brecht, Bertolt (2005), Tiyatro İçin Küçük Organon, (Çev: Ahmet Cemal), İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.

Brecht, Bertolt; Eco, Umberto; Ehrenburg, Ilya (2001), Faşizm Yazıları, Ankara: Ütopya Yayınları

Brecht, Bertolt (2000), Bertolt Brecht: Bütün Oyunları, Cilt 6, İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.

Brecht, Bertolt, Ne Diye Ansınlar Adımı, Seçilmiş Şiirler, Antalya: Akdeniz.

İşpiroğlu, Zehra (2009), Yüzyıl Sonra Brecht, İstanbul: Yirmi Dört Yayınları.

Lellis, George (1982), Bertolt Brecht, Cahiers du Cinéma and Contemporary Film Theory, Michigan: Umi Research Press.

Lunn, Eugene (2010), Marksizm ve Modernizm: Lukács, Brecht, Benjamin ve Adorno Üzerine Tarihsel Bir İnceleme, Ankara: Dipnot Yayınlan.

Nutku, Özdemir (2007), Bertolt Brecht ve Epik Tiyatro, İstanbul: Özgür Yayınları.

Slater, Phil (1998), Frankfurt Okulu, İstanbul: Kabala Yayınları.

Thoss, M., Boussignac, P. (2010), Yeni Başlayanlar İçin Brecht, İstanbul: Habitus Kitap Yayınları

White, John J., White, Ann (2010), Bertolt Brecht's Furcht und Elend des Dritten Reiches: A German Exile Drama in the Struggle against Fascism, New York: Camden House,

Wright, Elisabeth (1998), Postmodern Brecht, Ankara: Dost Yayınlan.

Article Details