p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

İmanda Artma Eksilme Problemi

Article Sidebar

Esra Şimşek
Nasıl Atıf Yapılır
Şimşek, E. (2023). İmanda Artma Eksilme Problemi. Demokrasi Platformu, 12(38), 135–145. Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/278


Özet

İmanın artması ve eksilmesi meselesi ilk dönemlerden itibaren önemini koruyan kelami problemlerden biridir. Kelami mezheplerin iman kavramına yükledikleri anlamlar bu konudaki tartışmaların temel nedenidir. Ehl-i Hadis, Mutezile, Hariciye, İmam Şafi gibi imanı amelden bir cüz sayan alimlere göre iman artar ve eksilir. Böylece yapılan iyi ameller imanı arttırırken, işlenen günahlar nedeniyle iman eksilmiş olur. Ehl-i sünneti oluşturan Eşari ve Maturidi mezhepleri tarafından imanın tasdik olduğu ve amelin imandan bir cüz olmadığı hususunda bir genel kabul bulunurken, Kur’an’da imanın artacağına delalet eden ayetler hakkında farklı yorumlamalar iki farklı bakış açısının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Buna göre Maturidiler imanı tasdik çerçevesinde ele alıp artma ve eksilmeyi kabul etmemişlerdir. Eşariler ise peygamberler ve salih kulların imanının diğer insanların imanıyla eşit olamayacağından hareketle bunun mümkün olabileceğini kabul etmişlerdir. Yapmış olduğumuz çalışmada imanda artma eksilme problemini Maturidi ve Eşari alimleri perspektifinde ele alacağız.

Referanslar

Ak, Ahmet, Büyük Türk Âlimi Mâturîdî ve Maturîdîlik, Ensar Neş., İstanbul, 2019.

Arslan, Hulusi, Bozkurt, Mustafa, Sistematik Kelam, Çınar Yay.,, İstanbul, 2021.

Avcı, Metin, ”İmam Maturidi’ye Göre İmanda Artma ve Eksilme Sorunu”, 2022.

Bağdadi, Abdülkahir, Kitabu Usulid-Din, İşaret Yayınları, çvr. Ömer Aydın, İstanbul, 2016.

Bakıllâni, Ebû Bekir Muhammed bin Tayyib. el- İnsaf,Mısır,1963.

Cürcâni, Seyyid Şerif Ali bin Muhammed, Şerhu'l Mevâkıf, çvr .Ömer Türker, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2021.

Cüveyni, İmam Harameyn, Kitabu’l İrşad-İnanç Esasları Kılavuzu, trc. Bülent Baloğlu, TDV Yayınları, İstanbul, 2016.

Demir, Fethi , Günah ve Kebair Kavramları Bağlamında Bazı Eşari Alimlerinin İmanda Artma-Eksilme Hakkında Görüşleri, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2022.

Demir, Hilmi, Tan, Muzaffer, Ehl-i Sünnet’in Reislerinden İmam Maturidi, Ay Yayıncılık, Ankara, 2017.

Ebû Hanife en-Nuʿmân b.Sâbit, el-Fıḳhu’l-Ekber Şerhi, trc. Hüseyin S. Erdoğan, Hisar Yayınevi, İstanbul, 2019.

Eşʿarî, Ebû’l-Ḥasen ʿAlî b İsmâʿîl,İbane ve Usulu Ehl-i Sünnet, Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 2019.

Eşʿarî, Ebû’l-Ḥasen ʿAlî b İsmâʿîl,el-Lumaʿfî’r-Red alâ Ehli’z-Zeyğ ve’l-Bida, trc. Kılıç Aslan Mavil, Hikmet Yağlı Mavil, İz Yayıncılık, İstanbul, 2017.

Maturidi, Ebu Mansur Muhammed, Te’vilatu’l Kur’an Tercümesi, çvr. Mehmet Erdoğan, Bekir Topaloğlu, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2016.

Memiş, Murat, Ehl-i Sünnet’te Farklılaşma, Eşari-Maturidi İhtilafı, Tibyan Basım, İzmir, 2011.

Nesefi, Ebu‟l-Muin, Bahrü‟l- Kelam, ter .Ramazan Biçer, Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 2010.

Nesefi, Ömer, İslam İnancının Temelleri-Akaid ,Bayrak Yayıncılık, İstanbul, 2006.

Pezdevi ,İmam Ebu Yusr Muhammed, Ehli Sünnet Akâidi, ter. Şerafeddin Gölcük, Kayıhan Yayıncılık , İstanbul, 1988.

Sabuni, Nureddin, Maturidiyye Akaidi, trc. Bekir Topaloğlu, Pars Y.,İstanbul, 1978.

Semerkandi, Ebu’l Kasım el-Hakim, Sevadu’l Azam, trc. Talha Alp, Yasin Yayınevi, İstanbul, 2007.

Taftazani, Sa’deddin, el-Makasıd, çvr. İrfan Eyibil, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2019.

Taftazani, Sa’deddin, Şerhu’l Akaid, hzl. Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul, 2017

Article Details