p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Türkiye’de Adli Tıp ve Son Yüzyılı

Article Sidebar

Çetin Orak
Bora Özdemir
Nasıl Atıf Yapılır
Doğan, M., ORAK, ÇETİN, & Özdemir, B. (2022). Türkiye’de Adli Tıp ve Son Yüzyılı. Demokrasi Platformu, 11(37), 282–294. Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/256


Özet

Şahıslara karşı işlenen suçlarda meydana gelebilecek yaralanmaları değerlendirmek ve kişi üzerinde meydana getirdiği olumsuz durumları derecelendirmek adil bir yargılama için gerekmektedir. Söz konusu kişinin uğradığı zarar olması nedeniyle muayene kısmı tıp ilmi kapsamında değerlendirilir. Adalet birimlerine talep ettikleri konularda hizmet sunan ve belirtilen sorunların çözümü aşamasında rol alan hukuk ile tıp arasında köprü oluşturan bilim ise ”adli tıp” olarak anılır. Osmanlı’da ilk otopsi “Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şâhâne”nin kuruluşuna katkıda bulunan Dr. Charles Ambroise Bernard tarafından 1843 yılında, başına sırık düşmesi sonucu ölen birine yapıldığı bilinmektedir. Ülkemizde ilk otopsi tekniği kitabı Hamdi Suat Aknar tarafından 1930 yılında yazılmış, kitaba o zamanın Osmanlıca terimi olan “Fethimeyt” başlığı verilmiştir. Dünya’da ve Türkiye’de tüm ilimlerin ve fennin her geçen gün ilerlediği çağımızda, adli tıp biliminin şuan geldiği noktadan geçmiş 100 (yüz) yıllık süreci görebildiğimiz kadarı ile değineceğiz. Yazımızın amacı ülkemizde özellikle son 20 (yirmi) yıllık süreçte ciddi gelişmeleri içeren, ülkemizin son 100 (yüz) yıllındaki adli tıp bilimi ve adli birimlerine dikkat çekmektir.

Referanslar

NCBK, 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. Resmi Gazete 30479 (15 Temmuz 2018). Erişim 19 Kasım 2022. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180715-1.pdf

Atan, Yusuf vd. “Dr. Charles Ambroise Bernard: Türkiye’de Adli Otopsinin Başlangıcı”. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2/3 (2018), 155-158. https://dergipark.org.tr/tr/pub/amusbfd/issue/39612/412204

Atasoy, Selin. “Büyükbabam Prof. Dr. Şemsi Gök”. 1 Mayıs 2021, 12:06. Twitter. Erişim 19 Kasım 2022. https://twitter.com/selinatasoy/status/1388419488304017413/photo/3

ATHYUE, Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar Genelgesi. Türkiye: Sağlık Bakanlığı. 22 Eylül 2005. Erişim 19 Kasım 2022. https://nigdeism.saglik.gov.tr/Eklenti/11593/0/adli-tabiplik-hizmetleri-genelge-ve-ekleripdf.pdf

Doğan, Muzaffer Berna. “Adli Bilimlerde Adli Tıp ve Adli Tıp Dışı Alanların Türkiye’deki Yapılanması ile İlgili Sorunlar: İki Rapor ile Değerlendirme”. Adli Tıp Bülteni 27/ 1 (2022), 66-77. http://earsiv.arel.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12294/3014?locale-attribute=en

Koç, Sermet-Biçer, Ümit. “Adli Tıbbın Tarihsel Gelişimi, Türkiye’deki Yapılanması ve Sorunları”. Kinik gelişim Dergisi 1(2009), 1-5. https://klinikgelisim.org.tr/eskisayi/klinik_2009_22/01.pdf

Nazlıer, Yağız Fatih. Geç Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet’e Adlî Tıp Ve Bilirkişilik. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2021. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/25662

OL, Ophthalmology Life. “İstanbul’da İlk Tıp Okulunun Kurucusu: Göz Doktoru ve Cerrah Bernard”. Erişim 19 Kasım 2022. https://ophthalmologylife.com.tr/istanbulda-ilk-tip-okulunun-kurucusu-goz-doktoru-ve-cerrah-bernard/

Soysal, Zeki-Eke, Murat. “Dünyada Adli Tıbbın Tarihçesi ve Gelişimi”/ Gök, Şemsi. “Adli Tıbbın Türkiye’de Geçirdiği Tarihi Evreler”. Adli Tıp. Ed. Zeki Soysal-Cansel Çakalır. 1/1-44. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 1999.

Yıldırım, Rıfat Vedat. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2011.

Article Details