p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Tekparti Dönemi Poitikalarının Yarattığı Hoşnutsuzluklardan Anti-Komünizme: Bir Tepkiyi Okuma Denemesi

Tekparti Dönemi Poitikalarının Yarattığı Hoşnutsuzluklardan Anti-Komünizme: Bir Tepkiyi Okuma Denemesi

Article Sidebar

Ertuğrul Meşe
Nasıl Atıf Yapılır
Meşe, E. (2013). Tekparti Dönemi Poitikalarının Yarattığı Hoşnutsuzluklardan Anti-Komünizme: Bir Tepkiyi Okuma Denemesi. Demokrasi Platformu, 9(34). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/203


Özet

"Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!
Necip Fazıl Kısakürek

Türk toplumunun siyasi, sosyal, düşünsel ve ekonomik dünyası, özellikle son iki yüz yıldır büyük değişim ve dönüşümler geçirmekte ve toplum, yüzlerce yıldır içinde eylediği düşünsel ve sosyal dünyadan aynlarak, Batı dünyasına dâhil olmaya çalışmakta ve o dünyanın bütün insani üretimlerinin getirisiyle yaşamaya devam etmektedir. Batıya dâhil olma biçiminde başlayan bu süreç henüz tamamlanmış değildir. Çünkü dâhil olunmaya çalışılan dünyanın kendince üretmiş olduğu söylemlerin, Türk toplumunca içselleştirilmeye çalışılması, beraberinde yeni problemleri de getirmiş ve toplum, kendi problemlerinin yanında, dâhil olmaya çalıştığı Batı medeniyetinin problemlerini de yaşamak zorunda kalmıştır. Banlı anlamda bir siyasal kültürden uzak olan, kendi siyasallığını kendi kültürel ve dini kodlarına göre yaşayan Türk toplumu, Batının siyasal ve kültürel etkilerinin ortaya çıkardığı problemlerin yakıcı sonuçları, Cumhuriyet'in ilanından sonra da uygulanmak istenen politikalarla yaşamaya devam etmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra uygulanan politikalar toplumun tamamı tarafından içselleştirilmemiş ve toplum kimi zaman inkılâp uygulamalarına açık, kimi zamansa örtük bir biçimde muhalefet etmiştir.

Referanslar

A. Kıvanç Esen, Tek Parti Dönemi Cami Kapatma/Satma Uygulamalan, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, Sayı 13, Güz 2011, s.91-158.

Abdülhamit Avşar, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Kitabevi Yay., İstanbul 1998

Aclan Sayılgan, Türkiye'de Sol Hareketler, Otağ Yay. , İstanbul 1976

Ahmet Kabaklı, Müslüman Türkiye, Toker Yay., İstanbul 1970

Ahmet Yeşil, Türkiye'de Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2001;

Türkiye Cumhuriyetinde ilk Teşkilatlı Muhalefet Hareketi, Terakkiperder Cumhuriyet Fırkası, Cedit Y., Ankara 2002

Ahmet Yücekök, Dinin Siyasallaşması: Din-Devlet İlişkilerinde Türkiye Deneyimi, Afa Yay., İstanbul 1997

Ali Fuad Başgil, Din ve Laiklik, Yağmur Yay. İstanbul 2003

_________ Demokrasi Yolunda, Yağmur Yay., İstanbul 2006

_________ 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri, Yağmur Yay., İstanbul 2006

Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatıralar Cilt 1-2, Temel Yay., İstanbul 2007

Ali Ulvi Kurucu, Hatıralar 2, Haz. Ertuğrul Düzdağ, Kaynak Yay, İstanbul 2011

Alparslan Türkeş, 1944 Milliyetçilik Olayı, Hamle Yay., İstanbul Tarihsiz;

Amo Gruen, İhanet Uğrayan Sevgi Sahte Tanrılar, Çev. İlknur igan, Çitlembik Yay., İstanbul 2007

Antony Paul Cohen, Topluluğun Simgesel Kuruluşu, Çev. Mehmet Küçük, Dost Yay., Ankara 1999,

Aydın Yalçın, Türk Komünizmi Üzerine, Ekonomik ve Sosyal Yay. Ankara 1976

Ayhan Yıldırım: Türkçe Ezan mi Yoksa İslamiyet'in Türkleştirilmesi mi?, Ezanın Yasaklı Yılları, Edit. Ayhan Yıldırım, Özge Yay., İstanbul 2010,

Aylin Özman-Aslı Yazıa Yakın, Anti-komünist Fanteziler: Doğa, Toplum, Cinsellik, Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri, Der. İnci Ö. Ketencioğlu-G. Gürkan Öztan, İletişim Yay. İstanbul 2012, s.105-135

Cem Ermence, 99 Günlük Muhalefet: Serbest Cumhuriyet Fırkası, İletişim Yay., İstanbul 2006.

Cemil Koçak, Türkiye'de Milli Şef Dönemi 1938-1945) Cilt 2, İletişim Yay., İstanbul 2003

_________ Türkiye'de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları (1945-1950) İkinci Parti, Cilt:1, İletişim Yay., İstanbul 2010. .

_________ Tek Parti Döneminde Muhalif Sesler, İletişim Yay., İstanbul 2011

D. Mehmet Doğan, Bir Savaş Sonrası İdeolojisi Kemalizm, Esra Yay. İstanbul 1994

Derya Çağlar, Kamuoyu Oluşturulmasına Bir Örnek: 1945-1955 Yılları Arsında Gazetelerde Anti-komünizm, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

Ellen Kay Trimberger, Tepeden İnmeci Devrimler, Çev. Fatih Uslu, Gelenek Yay. İstanbul 2003

Ergun Aydınoğlu, Türkiye Solu (1960-1980), Versus Kitap, İstanbul 2007

Erich Jan Zürcher, Terakkiperver Cumhuriyet Firkası (1924-1925), İletişim Y., İStanbul 2003

_________ Kemalist Cumhuriyet'te Kurumların İnşası: Halk Fırkası'nın Rolü, Türkiye ve İran'da Otoriter Modernleşme (Atatürk ve Rıza Şah Dönemleri), Der. Touraj Atabaki-Erik J. Zürcher, Çev. Özgür Bircan, İstanbul Bilgi Üniv. Yay., İstanbul 2012. 87-100.

Erol Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken Yay., İstanbul 1992

Eşref Edip, İstiklal Mahkemelerinde/Sebilürreşad'ın Romanı, Haz. Fahrettin Gün, Beyan Yay., İstanbul 2002

_________ Kara Kitap, Haz. Fahrettin Gün, Beyan Yay., İstanbul 2012

Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye, Çev. Ahmet Fethi, Hil Yay., İstanbul 1996,

Fethi Tevetoğlu, Milli Eğitim'de Kızıl Faaliyet ve Köy Enstitüleri, Komünizme ve Komünistlere Karşı Türk Basını Fasikül 7, Ankara 1966, s.54-66

Türkiye'de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler, Yayınevi yok., Ankara 1967

Füsun Üstel, İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocakları (1912-1931), İletişim Yay., İstanbul 1997.

Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü, Bilim Sanat Yay., Ankara 1999

Gotthard Jäschke, Yeni Türkiye'de İslâmlık, Çev. Hayrullah Örs, Bilgi Yay., Ankara 1972

G. Gürkan Öztan, “Ezeli Düşman” İle Hesaplaşmak: Türk Sağında “Moskof İmgesi", Toplum ve Bilim, sayı: 121, İstanbul 2011: 79-99.

Hasan Bülent Kahraman, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi (1920-1960), Agora Yay., İstanbul 2010

Hülya Küçük, Milli Mücadelenin Ardından Yapılan Reformlara Sufilerin Tepkileri: Bir Bülbül Nasıl Kargaya Dönüştü?, Devlet ve Maduniyet: Türkiye ve İran'da Modernleşme, Toplum ve Devlet, Der. Touraj Atabaki, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul 2010, s.153-181.

İdris Küçükömer, Düzenin Yabancılaşması, Bağlam Yay., İstanbul 2001

İsmail Cem, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, Cem Yay., İstanbul 1995

İsmail Kara, Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam 1, Dergah Yay., İstanbul 2008

İlhan E. Darendelioğlu, Türkiye'de Milliyetçilik Hareketleri, Toker Yay. İstanbul 1975

_________ Türk Milliyetçiliği Tarihinde Büyük Kavga, Oymak Yay., İstanbul 1976;

_________ Türkiye'de Komünist Hareketler, Toker Yay., İstanbul 1976

İlter Turan, Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış, İ.Ü. Yay. , İstanbul 1977

İskilipli Atif Hoca, Frenk Mukallitliği ve Şapka, pdf için: www.forumikra.com

İştar Gözaydın, Diyanet: Türkiye'de Dinin Tanzimi, İletişim Yay. İstanbul 2009

Kadir Mısırlıoğlu, Moskof Mezalimi l-II, Sebil Yay. İstanbul 1992

Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Afa Yay, İstanbul 1996 1

_________ İslam'ın Siyasallaşması , Çev. Şiar Yalçın, İstanbul Bilgi Üniv. Yay. İstanbul 2004

Köy Enstitüleri Faciası, Komünizmle Mücadelede Türk Basımı, Türkiye Komünizmle Mücadele Gazetesi Özel Sayısı, İstanbul 1968

M. Serhan Yücel, Demokrat Parti, Ülke Kitapları, İstanbul 2001; Mahmut Goloğlu, Devrimler ve Tepkileri, İşbankası Yay. İstanbul 2007

Mahmut H. Akın, Siyasal Toplumsallaşma Sürecinde Gençlik: Teorik ve Uygulamali Bir Çalışma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2009

_________ Toplumsallaşma Sözlüğü, Çizgi Kitabevi, Konya 2011

_________ Laiklik Sözleşmesi Temelinde Güdümlü Muhalefet, Akademik İncelemeler Dergisi, Gilt 7, Sayı 2, 2012

Mehmet Akgül, Türkiye'de Din de Değişim, Ötüken Yay., İstanbul 2002

Mehmed Arif Bey, 93 Harbi ve Başımıza Gelenler, İrfan Yay. İstanbul 1973

Mete Tunçay, Türkiye'de Sol Akımlar II, BDS Yay., İstanbul 1992

Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetimi'nin Kurulması (19231931), Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 1999

Mimar Türkkahraman, Türkiye'de Siyasal Sosyalleşme ve Siyasal Sembolizm, Birey Yay., İstanbul 2000

Mustafa Kara, Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri, Dergâh Yay., İstanbul 2003

Necip Fazıl Kısakürek, Moskof, Büyük Doğu Yay., İstanbul 2007

_________ Türkiye'nin Manzarası, Büyük Doğu Yay., İstanbul 2007 ve 2009 baskıları.

_________ Son Devrin Din Mazlumları, Büyük Doğu Yay., İstanbul 2011

_________ Çile, Büyük Doğu Yay., İstanbul 2012

Nejdet Sançar, “1944 Turancılık Davası, Milli Şef ve Yardakçıları," Milli Hareket Dergisi, Sayı 11, Haziran 1967, s.6-8

_________ Türk Edebiyatında “Moskof", Türk Kültürü, Sayı 46, Yıl IV, 1966, s.6770 ,

_________ Türkçülük Üzerine Makaleler, Kamer Yay., İstanbul 1995

Necmeddin Sefercioğlu, 3 Mayıs 1944 ve Türkçülük Davası, Türk Ocakları Ankara Şubesi Yay., No:43, Ankara 2009

Nurettin Topçu, Ahlak Nizamı, Dergâh Yay. İstanbul 1999

Osman Turan, Türkiye'de Komünizmin Kaynakları ve Kültür İhtilali, Türkiye Basımevi, İstanbul 1967.

_________ Vatanda Gurbet, Nakışlar Yay., İstanbul 1980

Osman Yüksel Serdengeçti, Mabetsiz Şehir, Bütün Eserler 1, Türk Edebiyatı Vakfı Yay., İstanbul 2008

_________, Bir Nesli Nasıl Mahvettiler, Bütün Eserler 2, Türk Edebiyatı Vakfı Yay., İstanbul, 2008

Oya Tokgöz, Siyasal İletişimi Anlamak, İmge Yay., Ankara 2008

Özgür Görkem, Türkiye'de Anti-komünizmin Kaynaklarına Methal, Birikim, Sayı 251-252, İstanbul 2010

Peyami Safa, Din, İnkılâp, İrtica, Ötüken Yay. İstanbul 1978

Rauf Orbay, Cehennem Değirmeni Siyasi Hatıralarım 2, Emre Yay., İstanbul 1993

Sefa Şimşek, Bir İdeolojik Seferberlik Deneyimi: Halkevleri (1932-1951), Boğaziçi Üniv. Yay. İstanbul 2002

Süleyman Nazif, Rus Kimdir, Moskof Nedir?, Orkun, Sayı. 57, s.9

Stanford J. – Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, cilt 2, Çev. Mehmet Harmancı, E Yay., İstanbul 2000

Sinan Yıldırmaz, Nefretin ve Korkunun Rengi: Kızıl, Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri, Der. İnci Ö. Ketencioğlu-G. Gürkan Öztan, İletişim Yay. İstanbul 2012, s.47-43

Şerif Mardin, Din ve İdeoloji , İletişim Yay., İstanbul 1995

Siyasal Sözlüğümüzün Özellikleri: 2. “Solcu”, Siyasal ve Sosyal Bilimler, Der. Mümtaz'er Türköne, Tuncay Önder, İletişim Yay., İstanbul , 1997

Türkiye'de Muhalefet ve Kontrol, Çev. Mehmet Özden, Türk Modernleşmesi, Der. Mümtaz'er Türköne, Tuncay Önder, İletişim Yay., İstanbul 1995

Türkiye'de Din ve Laiklik, Çev. Fahri Unan, Türkiye'de Din ve Siyaset, Der. Mümtaz'er Türköne, Tuncay Önder, İletişim Yay., İstanbul 2005

Modern Türkiye'de Din, Çev. Hasan Ünal, Türkiye'de Din ve Siyaset, Der. Mümtaz'er Türköne, Tuncay Önder, İletişim Yay., İstanbul 2005

Tarık Zafer Tunaya, İslamcılık Akımı, Bilgi Üniversitesi Yay. İstanbul 2003

Tebessüm Öztan, Öfkeyi Çizmek: Milliyetçi Tahayyülde Düşman Porteleri, Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri, Der. İnci Ö. Ketencioğlu-G. Gürkan Öztan, İletişim Yay. İstanbul 2012, s.137-167

Tevfik Çavdar , Türkiye'nin Demokrasi Tarihi, (1839-1950), İmge Yay., Ankara 2004

Thierry Zarcone, Nakşibendîler ve Türkiye Cumhuriyeti: Zulümden, Yeniden Dini, Siyasi ve Toplumsal Mevkiye Ulaşma (1925-1991), Çev. Eriman Topbaş, Türkiye Günlüğü 23/Yaz 1993

Turgay Uzun, Türk Milliyetçiliği ve MHP, Ebabil Yay. Ankara 2005 Ulrich Beck, Siyasallığın İcadı, Çev. Nihat Ünler, İletişim Yay., İstanbul 1999

Umut Azak, Türkiye'de Kemalist Modernizasyona Bir Tepki: Menemen Olayı ve Bir Mitin Yaratılıp Tartışılması (1930-1931), Devlet ve Maduniyet: Türkiye ve İran'da Modernleşme, Toplum ve Devlet, Der. Touraj Atabaki, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul 2010, s.183-204.

Vehbi Vakkasoğlu, Moskof Mücadelemiz, Cihan Yay. İstanbul 1983.

Yalçın Köksal Demir, Soğuk Savaş Sırasında Amerikan Propagandası: Türkiye Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

Yasin Aktay, Türk Dininin Sosyolojik İmkânı, İletişim Yay., İstanbul 1999

Yusuf Sarınay, Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi ve Türk Ocakları, Ötüken Yay., İstanbul 2004

Yüksel Taşkın, Anti-komünizm ve Türk Milliyetçiliği: Endişe ve Pragmatizm, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 4, Milliyetçilik , İletişim Yay., İstanbul 2003

_________ Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına Milliyetçi Muhafazakâr Entelijensiya, İletişim Yay. İstanbul 2007 .

Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, (Haz. M. Ünlü, Y. Çotuksöken), İnkılap Yay., İstanbul 1994

Article Details