p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Küreselleşme ve Güçlü Merkez Dışında Kalan Ülkelerde Modernleşme ve Devlet Sorunu: Yabancılaşmış Güç Olarak Devletin Sürekliliği!

Küreselleşme ve Güçlü Merkez Dışında Kalan Ülkelerde Modernleşme ve Devlet Sorunu: Yabancılaşmış Güç Olarak Devletin Sürekliliği!

Article Sidebar

Oya Yağcı
Nasıl Atıf Yapılır
Yağcı, O. (2011). Küreselleşme ve Güçlü Merkez Dışında Kalan Ülkelerde Modernleşme ve Devlet Sorunu: Yabancılaşmış Güç Olarak Devletin Sürekliliği! . Demokrasi Platformu, 7(27). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/183


Özet

Bu çalışmada temel olarak küreselleşmenin iktisadi manağının yarattığı merkezileşme eğilimi içinde devletin konumu ortaya konacaktır. Küreselleşme teorisi pek çok açıdan ve özellikle yereli yeniden kurgulama açısından geç kapitalist dönemde güçlü bir merkezileşme ve standardizasyon eğilimini açığa vurmaktadır. Bu çerçevede Batı ile dünyanın geri kalanı arasında mevcut farklılıkları aşındırma yönünde yeni bir küresel söylem inşası söz konusudur. Söz konusu standardizasyonun gerçekleşme biçimi ise kapitalizm ile liberal demokrasi arasında kurulan organik bağın piyasa aracılığıyla dünya ölçeğinde yaygınlaşma eğilimidir. Siyasetin ekonomiden, devletin sivil toplumdan kesin bir biçimde ayrıştırıldığı kapitalist devlet modelinin ideolojik içeriği, 1990'lardan itibaren kültüralist siyasete egemen olan yeni muhafazakarlık ile güçlenmiştir. Devletin toplumsal ilişkiler temelinde ve tarihsel olarak tanımlandığı Marksist devlet tartışmaları, devletin uluslararası bir aktör olarak özerkliğinin abartıldığını ortaya koysa da, yeni liberal devletin, ekonomik alandaki rolünün güçlendiği tespitini yapmaktadır. Yeni muhafazakarlığın güçsüz ülkelere hedef olarak dayattığı yeni demokratikleşme stratejisi, ekonomik entegrasyon çerçevesinde gerçekleşen globalleşme ile eş zamanlı olarak işlemektedir. Bu süreç ayırt edici bir biçimde, kültürel çoğulculuk ve çoğulcu demokrasinin koşulu olarak, hukuk devleti ve yurttaşlık standartları temelinde, kapitalist uluslararası devlet sisteminde yerelin standardizasyonunu ortaya koymaktadır.

Referanslar

BALTA, Evren, “Bildiğimiz Anlamda Devletin Sonu mu? İmparatorluk ve Özel Ordular", Birikim, sayı: 178, Şubat 2004, s.11-19.

BAYRAMOĞLU, Sonay, “Düzenleyici Devlet Düzenlenirken“ OECD Türkiye Raporu Üzerine Eleştirel Bir Çözümleme”, Düzenlemeden Yeniden Düzenlemeye: Türkiye'de Kapitalizmin Yeniden Yapılanması Ve Devletin Değişen Rolü, Praxis, Sayı: 9, Kış-Bahar 2003, s. 143-162.

CALLINICOS, Alex, Postmodernizme Hayır, Marksist Bir Eleştiri, Çev: Şebnem Pala, Ayraç yayınları, Ankara, 2001,

CLARKE, Simon, “Devlet Tartışmalar-1", Düzenlemeden Yeniden Düzenlemeye: Türkiye'de Kapitalizmin Yeniden Yapılanması Ve Devletin Değişen Rolü, Praxis, Çev: İbrahim Yıldız, Ankara, Sayı: 9, Kış-Bahar 2003, s. 379-410.

CLARKE, Simon, “Devlet Tartışmaları-2”, Kapitalizm ve Demokrasi, Praxis, Çev: İbrahim Yıldız, Ankara, Sayı: 10, Yaz-Güz, 2003, s. 301-338.

EAGLETON, Terry, Marx Neden Haklıydı?, Çev: Oya Köymen, Yordam Yayınları, İstanbul, 2011,

FUKUYAMA, Francis, Devlet İnşası, 21. Yüzyılda Dünya Düzeni ve Yönetişim, Çev: Devrim Çetinkasap, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2004.

GÜLER, Birgül Ayman, "Yönetişim: Tüm İktidar Sermayeye", Düzenlemeden Yeniden Düzenlemeye: Türkiye'de Kapitalizmin Yeniden Yapılanması ve Devletin Değişen Rolü, Praxis, Sayı: 9, Kış-Bahar, 2003, s. 93-116.

HALL, John A. & KENBERRY, G. John, Devlet, Çev: Y. O. Alibeygil & M. Şipal, Doruk Yayınları, Ankara, 2000.

HIRST, Paul & THOMPSON, Grahame, Küreselleşme Sorgulanıyor, Çev: Çağla Erdem & Elif Yücel, Dost Yayınevi, Ankara, 2003.

İNSEL, Ahmet, Neo-Liberalizm Hegemonyanın Yeni Dili, Birikim Yayınları, İstanbul, 2004.

İNSEL, Ahmet, “Sosyal Politika Yumuşatır mı?", Radikal Gazetesi-İki, 12/03/2006.

MAGDOFF, Harry, Sömürgecilikden Günümüze Emperyalizm, Çev: Erdoğan Usta, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2006.

POULANTZAS, Nicos, Devlet, İktidar, Sosyalizm, Çev: Turhan Igaz, Epos Yayınlan, Ankara, 2006.

WOOD, Ellen Meiksins, Kapitalizm Demokrasiye Karşı; Tarihsel Maddeciliğin Yeniden Yorumlanması, İletişim Yayınlan, İstanbul, 2003.

Article Details