p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Sol Milliyetçi Bir Akım/Dergi: Kadro

Article Sidebar

Fatih Duman
Nasıl Atıf Yapılır
Duman, F. (2011). Sol Milliyetçi Bir Akım/Dergi: Kadro. Demokrasi Platformu, 7(27). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/181


Özet

Kadro Dergisi ve bu dergi etrafında bir araya gelenlerin oluşturduğu Kadro hareketi, Marksist kavramların ve çözümleme araçlarının milliyetçilikle sentezlendiği ve kendisinden sonraya önemli bir düşünsel miras bırakan bir perspektifi ortaya koymuştur. İttihatçılık, Sultan Galiyev ve Lenin gibi farklı ideolojik kaynaklardan beslenen Kadrocular, ‘milli kurtuluş hareketleri ideolojisi' adını verdikleri ve faşizm, Marksizm gibi ideolojilerden titizlikle ayırdıkları Türkiye'ye “özgü' ancak evrensel bir düşünce akımının ve siyasal pratiğin teorisyenleri olma iddiasındadır. Bu çalışma hem bu iddianın temel argümanlarını eleştirel bir bakışla incelemeyi hem de Kadrocularda karşımıza çıkan milliyetçilik anlayışınin düşünsel ve ideolojik zeminini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Referanslar

AHMAD, Feroz (1985), İttihatçılıktan Kemalizme, çev. F. Berktay, İstanbul: Kaynak Yayınları.

ALEMDAR, Korkmaz (1980), “Basında Kadro Dergisi ile İlgili Bazı Görüşler”, Kadro, C.I. 1932, Tıpkıbasım, AİTİA. Yayınları, Ankara, s. 21-40.

AYDEMİR, Şevket Süreyya (1932), İnkılap ve Kadro, Ankara: Kadro Serisinden 1.

________ (1932), "Ziya Gökalp”, Kadro, 1/2, Şubat. (1932), “İnkılap Heyecanı (Antuziasm)", Kadro, 1/2, Şubat.

________ (1932), “Bergsonizm Yahut Bir Korkunun Felsefi İfadesi”, Kadro, 1/11, Kasım.

________ (1933), “Bergson Bahsi ve Hürriyet Telakkimiz", Kadro, 2/13, Ocak.

________ (1933), “Fikir Hareketleri Arasında Türk Nasyonalizmi 1 FAŞİZM”, Kadro, 2/18, Haziran.

________ (1933), "Fikir Hareketleri Arasında Türk Nasyonalizmi II MARKSIZM", Kadro, 2/19, Temmuz.

________ (1933), “Beynelmilel Fikir Hareketleri Arasında Türk Nasyonalizmi, III, Türk Nasyonalizmi (Devam ve Son)", Kadro, 2/21, Eylül. Şahlanıyor mu?", Kadro, 2/16, Nisan.

________ (1933), “Emperyalizm (1934), “Sosyal milliyetçiliğin zaferi”, Kadro, 3/35-36, Kasım-Aralık.

________ (1934), “Biz Avrupa'nın Hayranı Değil Mirasçısıyız", Kadro, 3/29, Mayıs.

________ (1987), Suyu Arayan Adam, (?), İstanbul. 'Ulusal Sol'a Türk

AYDIN, Suavi (1998), “Milli Demokratik Devrim'den solunda özgücü eğilim", Toplum ve Bilim, Sayı 78, Güz, s. 59-91.

BELGE, Burhan Asaf (1932), “Faşizm ve Türk Milli Kurtuluş Hareketi”, Kadro, 1/8, Ağustos.

________ (1933), “Liberal Emperyalizmden Dirije Emperyalizme Doğru", Kadro, 2/16, Nisan.

________ (1934), “1933-34 Bir Yılbaşı Bilançosu", Kadro, 3/25, Ocak.

BERİŞ, Hamit Emrah (2009), Tek Parti Döneminde Devletçilik: Türkiye'de Otoritarizmin Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, Ankara: Liberte Yayınları.

BİRKAN, Tuncay (1998), “Sol: Evin reddi", Birikim, Yerlilik Özel Sayısı, Sayı 111/112, Temmuz-Ağustos, s. 32-40.

BOSTANCI, Naci (1990), Kadrocular ve Sosyo Ekonomik Görüşleri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

BORA, Tanıl (1998), Türk Sağının Üç Hali, İstanbul: Birikim Yayınları. (1998) “Sol ve yerlilik meselesi”, Birikim, Yerlilik Özel Sayısı, Sayı 111/112, Temmuz-Ağustos, s. 47-55.

BORATAV, Korkut (1982), Türkiye'de Devletçilik, Ankara: Savaş Yayınları.

________ (1990) Türkiye İktisat Tarihi (1908-1985), İstanbul: Gerçek Yayınları.

CARRETTO, Giacomo (1985), “1930'larda Kemalizm - Faşizm - Komünizm Üzerine Polemikler I, II," Tarih ve Toplum, Cilt III, s. 344-348; 422432.

ÇULHAOĞLU, Metin (1998), “Şevket Süreyya Aydemir: Suyu ararken yolunu yitiren adam," Toplum ve Bilim, 78, Güz, s. 93-106.

ERTAN, Temuçin Faik (1994), Kadrocular ve Kadro Hareketi, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.

GELLNER, Ernest (1992), Uluslar ve Ulusçuluk, çev. B. Ersanlı, B. Günay, G. Özdoğan, İstanbul: İnsan Yayınları.

HEYWOOD, Andrew (2007), Siyasi İdeolojiler, çev: Ahmet Kemal Bayram vd., Ankara: Adres Yayınları.

KADRO DERGİSİ (1978, 1979, 1980), Tıpkı Basım, Yayına Hazırlayan Cem Alpar, Cilt I, II, III, Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları

KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri (1932), “Moskova-Roma-Ankara", Kadro, 1/6, 7, 9, 10, 12.

________ (1932), "Moskova-Roma-Ankara", Kadro, 2/13, 14, 15.

________ (1933), “Kültür ve Medeniyet”, Kadro, 2/15, Mart.

________ (1967), Zoraki Diplomat, Ankara: Bilgi Yayınevi.

________ (1968), Politikada 45 Yıl, Ankara: Bilgi Yayınevi.

ÖZKIRIMLI, Umut (1999), Milliyetçilik Kuramları: Eleştirel Bir Bakış, İstanbul: Sarmal Yayınları.

ÖZVEREN, Eyüp (1996), “The Intellectual Legacy of the Kadro Movement in Retrospect," METU Studies in Development, 23/4.

SEZGİN, Ömür (1980), "Kadro Hareketi”, Kadro C. I. 1932, Tıpkıbasım, AİTİA Yayınları, Ankara, s. 11-20.

TAYANÇ, Tunç (1981), “Kadro'nun Düşündürdükleri”, Bilim ve Sanat, Sayı: 2, Şubat, s. 17.

TEKELİ, İlhan ve İLKİN, Selim (1984), “Türkiye'de Bir Aydın Hareketi: Kadro", Toplum ve Bilim, Sayı: 24, Kış, s. 34-68.

TİMUR, Taner (1994), Türk Devrimi ve Sonrası, Ankara: İmge Yayınlan.

TÖKİN, İsmail Hüsrev (1932), “Cemiyeti Akvam İstikrazları ve Mali Müdahaleler”, Kadro, 1/6, Haziran.

________ (1933), “Milli Kurtuluş Devletçiliği l”, Kadro, 2/18, Haziran.

________ (1934), “Millet içinde sınıf meselesi I”, Kadro, 3/25, Ocak.

________ (1934), “Millet içinde sınıf meselesi II”, Kadro, 3/26, Şubat.

________ (1934), "Garpte Sermaye Terekkümünde Müstemlekelerin Rolū”, Kadro, 3/32, Ağustos.

________ (1990), Türkiye Köy İktisadiyatı, İstanbul: İletişim Yayınları, “Kendi Kaleminden İsmail Hüsrev Tökin", s. I-II.

TÖR, Vedat Nedim (1932), “Müstemleke iktisadiyatından millet iktisadiyatina", Kadro, 1/2, Şubat.

________ (1933), “Milli Kurtuluş Hareketleri ve Buhran”, Kadro, 2/18, Haziran.

________ (1933), “Devletin Yapıcılık ve İdarecilik kudretine inanmak gerektir”, Kadro, 2/15, Mart.

TUNÇAY, Mete (1978), Türkiye'de Sol Akımlar 1908-1925, Ankara: Bilgi Yayınları

________ (1989), T.C.'nde TEK-PARTİ YÖNETİMİ'nin Kurulması (19231931), İstanbul.

TÜRKEŞ, Mustafa (1999), Ulusçu Sol Bir Akım: Kadro Hareketi, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

________ (1998), "A Critique of Studies of the Kadro (Cadre) Movement", ODTÜ Gelişme Dergisi, 25/4.

________ (1998), “The Ideology of the Kadro (Cadre) Movement: A Patriotic Leflist Movement in Turkey", Middle Eastern Studies, 34/4.

YANARDAĞ, Merdan (1988), Türk Siyasal Yaşamında Kadro Hareketi, İstanbul: Yalçın Yayınları.

ZİLELİ, Gün (1998), “Galiyev üzerinde el sıkışmak”, Birikim, Yerlilik Özel Sayısı, Sayı: 111/112, Temmuz-Ağustos, s. 140-153.

Article Details