p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Liberalizm, Demokrasi ve Cumhuriyet: Ayrımın İçindeki Bütünlüğü Okumak

Liberalizm, Demokrasi ve Cumhuriyet: Ayrımın İçindeki Bütünlüğü Okumak

Article Sidebar

Efe Baştürk
Nasıl Atıf Yapılır
Baştürk, E. (2011). Liberalizm, Demokrasi ve Cumhuriyet: Ayrımın İçindeki Bütünlüğü Okumak. Demokrasi Platformu, 7(27). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/177


Özet

Modern zamanların hakim politik düşünceleri ya da genel anlamıyla ideolojiler, yaşadığımız yüzyılda giderek etkilerini kaybetmeye başladılar. Siyaset felsefesinin uğraştığı problemler aynı kalsa da, ideolojik anlamda giderek çeşitlilik ve belki daha önemlisi geçmişte kalmış bazı düşünce akımlarının yeniden “keşfedilmesi” gündeme gelmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan iki kutuplu sistem sadece devletlerarası bir mücadeleyi değil, fakat aynı zamanda düşünceler arasında bir karşıtlığı da yansıtması bakımindan önemliydi. Liberalizm ve sosyalizm arasındaki çekişme düşünsel farklılık olmaktan çıkmış ve giderek sistem farklılaşması haline dönüşmüştü. Fakat her ne kadar sistem düzeyinde radikal bir farklılaşma yaşanmış olsa da, siyaset felsefesi açısından, her iki ideolojinin uğraştığı problemler hep aynı olmuş ve olmaya devam etmiştir.

Referanslar

Ahu Tunçel, Bir Siyaset Felsefesi: Cumhuriyetçi Özgürlük, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010.

Alan Patten, “The Republican Critique of Liberalism", British Journal of Political Science, 26/1.

Andrew Heywood, Demokrasi, Ankara, Adres Yayınları, 2010.

Benjamin Barber, Güçlü Demokrasi: Yeni Bir Çağ İçin Katılımcı Siyaset, çev. Mehmet Beşikçi, İstanbul, Ayrıntı, 1995.

Bradley C. S. Watson, Civil Rights and the Paradox of Liberal Democracy, Lexington Books, Maryland, 1999.

C. Farrar, The Origins of Democratic Thinking, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.

C. Wirzubski, Libertas as a Political Ideal at Rome, Oxford, Oxford University Press, 1968.

Chandran Kukathas, “Are There Any Cultural Rights”, Political Theory, vol. 20 (1), 1992.

Chandran Kukathas, “Cultural Toleration”, Will Kymlicka ve Ian Shapiro (der), Ethnicity and Group Rights (içinde), Nomos, vol. 39, New York, New York University Press, 1997.

Chantal Mouffe, Siyasal Üzerine, çev. Mehmet Ratip, İstanbul, İletişim, 2010.

Charles Larmore, "Siyasi Liberalizm Üzerine”, Liberaller ve Cemaatçiler (içinde), 2006.

Charles Larmore, The Morals of Modernity, New York, Cambridge University Press, 1996.

Charles Taylor, “What's Wrong with Negative Liberty", P. Pettit ve R. E. Goodin (der), Contemporary Political Philosophy: An Anthology (içinde), Oxford, Blackwell, 1997.

Charles Taylor, “Yanlış Anlaşmalar: Cemaatçi-Liberal Taruşması”, Berten, Silveira ve Pourtois (der), Liberaller ve Cemaatçiler (içinde), Ankara, Dost Yayınlanı, 2006.

Charles Taylor, Philosophical Arguments, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995.

Charles Taylor, Philosophical Papers, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.

D. G. Ritchie, Natural Rights, London, George Allen & Unwin, 1952.

David Trend, “Democracy's Crisis of Meaning", David Trend (der), Radical Democracy: Identity, Citizenship and the State (içinde), London, Routledge, 1996.

Frank Cunningham, Theories of Democracy: A Critical Introduction, New York, Routledge, 2002.

Gencay Şaylan, Temsili Liberal Demokrasinin Önlenemez Krizi, Ankara, İmge, 2008.

Giovanni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, çev. Tunçer Karamustafaoğlu ve Mehmet Turhan, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996.

Hannah Arendt, Crisis of The Republic, New York, Harcourt Brace, 1972.

Iris Marion Young Justice and the Politics of Difference, Princeton, Princeton University Press, 1990.

Iseult Honohan, Civic Republicanism, London & New York, Routledge, 2002. Jan-Erik Lane ve Svante Ersson, Democracy: A Comparative Approach, New York, Routledge, 2003.

John Rawls, “Social Unity and Primary Goods”, Samuel Freeman (ed), Collected Papers (içinde), Cambridge & Massachusetts, Harvard University Press, 1999.

John Rawls, “The Idea of Public Reason Revisited", John Rawls, Collected Papers, Samuel Freeman (der), Cambridge, Harvard University Press, 1999.

John Rawls, Siyasal Liberalizm, çev. Mehmet Fevzi Bilgin, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007.

Joyce Oldham Appleby, Liberalism and Republicanism in the Historical Imagination, New York, Harvard University Press, 1992.

Jules Townshend, C. B. Macpherson and the Problem of Liberal Democracy, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2000.

Leif Wenar, “The Unity of Rawls's Work", Thom Brooks ve Fabian Freyenhagen (derleyen), The Legacy of John Rawls (içinde), New York, Continuum, 2007.

Michael Sandel, Democracy's Discontent: America in Search of a Public Philosophy, Cambridge, Harvard University Press, 1996.

Miguel Vatter, “Pettit and Modern Republican Political Thought", Melissa S. Williams ve Stephen Macedo (Der), Political Exclusion and Domination (içinde), New York, New York University Press, 2005.

Murat Özbank, “Neden Demokrasi?: Düşünsel ve Vicdani Çeşitlilik Koşulları Altinda Normatif Gerekçelendirme ve Siyasal İstikrar Sorunu”, Murat Özbank (derleyen), Rawls-Habermas Tartışması: Neden Demokrasi, Nasıl İstikrar? (içinde), İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlanı, 2009.

Mustafa Erdoğan, “Demokratik Toplumda İfade Özgürlüğü: Özgürlükçü Bir Perspektif", Liberal Düşünce, Yıl 6, Sayı 24, Güz 2001.

Philip Pettit, “Reworking Sandel's Republicanism", The Journal of Philosophy, Vol. 95, No. 2, February 1989.

Philip Pettit, “A Definiton of Negative Liberty" Ratio, Vol. 2, 1989.

Philip Pettit, “A Republican Law of Peoples”, European Journal of Political Theory, 9(1), 2010.

Philip Pettit, “A Republican Right to Basic Income”, Basic Income Studies, Vol. 2, Issue 2, December 2007.

Philip Pettit, “Freedom with Honor: A Republican Ideal", Social Research, Spring 1997; 64, 1; Research Library Core.

Philip Pettit, “The Basic Liberties”, Matthew H. Kramer (der), The Legacy of H.L.A. Hart: Legal, Political, and Moral Philosophy (içinde), Oxford University Press, 2008.

Philip Pettit, A Theory of Freedom: From the Psychology to the Politics of Agency, New York, Polity Press, 2001.

Philip Pettit, The Common Mind: An Essay on Psychology, Society and Politics, New York, Oxford University Press, 1993.

Phillip Pettit , Cumhuriyetçilik: Bir Özgürlük ve Yönetim Teorisi, İstanbul, Ayrınt, 1998.

Quentin Skinner, “The Republican Ideal of Political Liberty", Gisela Bock, Quentin Skinner ve Maurizio Viroli (der), Machiavelli and Republicanism (içinde), Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

Richard Dagger, “Communitarianism and Republicanism”, G. F. Gaus ve C. Kukathas (der), Handbook of Political Theory (içinde), London, Sage Publications, 2004.

Richard Dagger, Civic Virtues: Rights , Citizenship, and Liberal Republicanism, New York, Oxford University Press, 1997.

Robert Dahl, Demokrasi ve Eleştirileri, çev. Levent Köker, Ankara, Yetkin, 1996.

Robin L. West, Re-Imagining Justice: Progressive Interpretations of Formal Equality, Rights and the Rule of Law, Burlington, Ashgate Publications, 2003.

Roland N. Stromberg, Democracy. A Short, Analytical History, New York, M. E. Sharpe Inc., 1996.

Stephen Mulhall, “Articulating the Horizons of Liberalism: Taylor's Political Philosophy", Ruth Abbey (der), Charles Taylor (içinde), Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

T. H. Green, Lectures on the Principles of Political Obligation, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1967.

T. Pangle, The Spirit of Modern Republicanism: The Moral Vision of the American Founders and the Philosophy of Locke, Chicago, University of Chicago Press, 1988.

Thomas Meyer ve Lewis Hinchman, The Theory of Social Democracy, Malden, Polity Press, 2007.

Vickie B. Sullivan, Machiavelli, Hobbes and the Formation of a Liberal Republicanism in England, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

Will Kymlicka, “The Rights of Minortiy Cultures: Reply to Kukathas”, Political Theory, vol. 20 (1), 1992.

Will Kymlicka, Çokkültürlü Yurttaşlık: Azınlık Haklarının Liberal Teorisi, çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul, Ayrıntı, 1998.

William M. Sullivan, Reconstructing Public Philosophy, Berkeley, University of California Press, 1986.

Article Details