p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

2001 Türkiye Krizi ve Mortgage Krizleri Çerçevesinde Küresel Kriz Olgusu

2001 Türkiye Krizi ve Mortgage Krizleri Çerçevesinde Küresel Kriz Olgusu

Article Sidebar

Oğuz Kaymakcı
Nasıl Atıf Yapılır
Kaymakcı, O. (2011). 2001 Türkiye Krizi ve Mortgage Krizleri Çerçevesinde Küresel Kriz Olgusu. Demokrasi Platformu, 7(25). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/174


Özet

Kriz, beklenmeyen bir şekilde aniden ortaya çkan mikro ve makro bazlı durgunluklardır. Bir ülkede uluslar arası rezervlerin azalması, bankacılık sistemindeki kırılganlık, enflasyon, yerli paranın değer kazanması, dış ticaret açıkları, ekonomik büyümenin ve ihracatın azalması, kamu aşklan, kredi genişlemesi ve bunun sonunda para arzı artışı krizlere neden olmaktadır. Krizlerin organizasyon üzerindeki etkileri uzun ya da kısa süreli olabilir. Krizler bulaşıcı etkisinden dolayı oldukça tehlikeli ve tüm dünyayı tehdit eder niteliktedir.

Herhangi bir malda, üretim, istihdam ve fiyatlar genel seviyesinde ortaya çıkan dalgalanmalar ekonomik krizleri meydana getirir. Ekonomik krizler reel ve finansal sektörlerde ortaya çıkan dalgalanmalardır. Dolayısıyla ekonomik krizler reel ve finansal krizler olarak ikiye ayrılır.

Referanslar

Afşar, Muharrem (2004) “Finansal Küreselleşme ve Türk Bankacılık Krizleri Üzerine Etkisi” T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları , No:1558, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, No:183, Eskişehir.

Akdiş, Muhammet (2000) "Global Finansal Sistem, Finansal Krizler ve Türkiye" Beta Yayınlan, İstanbul.

Akman, Vedat (1998) 'Modern Dünyadaki En Büyük Kriz, Asya Krizi Sonrası ve Muhtemel Etkileri” Rota Yayınları , İstanbul.

Aktan, Coşkun Can ve Şen, Hüseyin (2002) “Ekonomik Kriz: Nedenler ve Çözüm Önerileri” Yeni Türkiye Dergisi, 2002/1, Ankara.

Ayhan, Duygu (2003) "Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Finansal Krizler ve Bankaalık Sektörünün Rolü: Türkiye Örneği” Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Bastı, Eyüp (2006) “Kriz Teorileri Çerçevesinde 2001 Türkiye Finansal Krizi: Krizin Finans Sektörünün Verimliliğine ve Etkinliğine Etkileri” Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No:191, Ankara.

Bulutoğlu, Kenan (2002) “Yöresel ve Küresel Para Krizleri, Dünya Kazan Ben Kepçe: 2" Batı Türkeli Yayınalık, İstanbul.

Can, İsmail (2003) “Ekonomik Krizlere Karşı Uygulanması Gereken Vergi Politikası"

http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/yayinlar/md/md142/ekonomikkrizlere .pdf

Çeviş, İsmail (2005) “Para Krizlerine Ampirik Bir Yaklaşım” Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No:187, Ankara.

Demir, Faruk; Ermişoğlu, Emine; Karabıyık, Ayşegül ve Küçük, Ayhan (2008) “ABD Mortgage Krizi" BDDK Çalışma Tebliği, Sayı:3, Ağustos 2008, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara.

DTM (1998) Dış Ticaret Dergisi, Yıl:3, Asya Krizi Özel Sayısı, Mart 1998.

Erdağ, M. Eser (2002) “Finansal Krizler: Kurumsal Yaklaşımlar ve Yaşanan Örnekler” Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Uluslar arası İktisat Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Erdoğan, Niyazi (2002) “Dünyada ve Türkiye'de Finansal Krizler" Yaklaşım Yayınları, Ankara

Eren, Aslan ve Süslü, Bora (2001) “Finansal Kriz Teorileri Işığında Türkiye'de Yaşanan Krizlerin Genel Bir Değerlendirmesi" Yeni Türkiye, Sayı:41, Yıl:7, Eylül – Ekim 2001, Muğla.

Erkekoğlu, Hatice ve Bilgili, Emine (2005) “Parasal Krizlerin Tahmin Edilmesi: Teori ve Uygulama” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:24, Ocak – Haziran 2005, Kayseri.

Gedik Yatırım (2008) "Ekonomilerde Durgunluk (Resesyon) Dönemleri (ABD Türkiye Örnekleri)" http://www.marbasmenkul. com.tr /Analiz/Resesyon_Donemleri.pdf

Güloğlu, Bülent ve Altunoğlu, A. Ender (2002) "Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri” İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:27, İstanbul. http://www.borsaguide.com/bgforum/viewtopic.php.t=5&t=2&st=0&sk=t&sd=a &start=260

http://www.eko-analiz.com/?pid=6&y_id=38

http://www.emo.org.tr/resimler/ekler/c004e653cc78176ek.pdf?dergi=531

http://epaper.gaste.biz/epaper/products/ga-2008-10-14/pdfs/8.pdf

http://www.genbilim.com/content/view/1410/89/

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/weorept.aspx?sy=19 88&ey

http://www.slideshare.net/selamen/byk-buhran-1929-ve-gen-trkiye-cumhuriyeti-1929]

Işık, Sayım; Duman, Koray ve Korkmaz, Adil (2004) “Türkiye Ekonomisinde Finansal Krizler: Bir Faktör Analizi Uygulaması" D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:19, Sayı:1, Antalya.

İTO (1998) “Asya Krizi: Uzakdoğu Finans Krizinin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri” İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 1998 – 47, İstanbul.

Karabulut, Gökhan (2002) “Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Krizlerin Ne denleri" DER Yayınları, İstanbul.

Kayacan, Murat (1998) “Güneydoğu Asya Krizi: Türkiye Ekonomisi ve İMKB'ye Etkileri” İMKB Araştırma Müdürlüğü, IMKB, İstanbul.

Kazgan, Gülten (2005) “Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929 - 2001) Ekonomi Politik Açısından Bir İrdeleme” İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Krugman, Paul (2005) “Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü” Çeviren: Neşenur Domaniç, Literatür Yayınları, 4. Baskı, İstanbul.

Krugman, Paul (2004) “Büyük çözülme, Yeni Yüzyılda Yolunu Kaybeden Amerika" Çeviren: Aytül Özer, CSA Global Yayın Ajansı, İstanbul.

Nas, Nesrin (2007) “Global Mali Kriz ve Türk Ekonomisi” Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 2007 Cilt: 44 Sayı:510, http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/dergiler/yorum/Yorum_Sayi_510.pdf

Özhan, Taha (2005) “Petrol Fiyatları” Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, SETA Ekonomi Araştırmaları, Ankara.

Sağlam, Dündar ve Çakman, M. Kemal (1982) “Dünya Ekonomisinde Bunalım” Seçme Yazılar, AR Basın Yayın ve Dağıtım A.ş. İstanbul.

Scilia, David B. Ve Cruikshank, Jeffrey L. (2000) “Greenspan Etkisi, Dünya Piyasalarını Harekete Geçiren Sözler” Çeviren: Elif Salman, Literatür Yayınevi, İstanbul.

Soyak, Alkan ve Bahçekapılı, Cengiz (1998) “İktisadi Krizler – IMF Politikaları İlişkisi ve Finance and Development Dergisindeki Yansımaları” İktisat, İŞletme ve Finans Dergisi, Yıl:13, Sayı:144, İstanbul.

Sönmez, Atilla (2003) “Doğu Asya Mucizesi ve Bunalımı, Türkiye İçin Dersler” İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

The World Bank (1998) “East Asia: The Road to Recovery International Bank for Reconstruction and Development” IBRD, Washington DC.

Urhan, Nihal (2008) “Piyasaların Mortgage Krizi” BORYAD, Ocak 2008, http://www.infin.com.tr/imagess/rapor/61b45fcd-25f5-4937-b02b49c75313737d.pdf

Uyar, Seçil (2003) “Bankacılık Krizleri" Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Uygur, Ercan (2001) “Krizden Krize Türkiye: 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri” Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara.

Yavaş, Harun (2007) “1980 Sonrası Gelişmekte Olan Ülkelerde Yaşanan Finansal Krizler, Finansal Kriz Modelleri ve Çözüm Önerileri" Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Yıldızoğlu, Engin (1996) “Globalleşme ve Kriz" Alan Yayıncılık:167, Düşünce Dizisi:37, İstanbul

Article Details