p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Eski İle Yeni Arasında Ziya Paşa

Article Sidebar

Erdoğan Erbay
Nasıl Atıf Yapılır
Erbay, E. (2011). Eski İle Yeni Arasında Ziya Paşa. Demokrasi Platformu, 7(25). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/170


Özet

Tanzimatla başlayan yenileşme, kendi varlığını konumlandırabilmek için öncelikle ve alelacele kendisinin de sebeb-i vücudu olan geçmişe, acmasızca hücuma kalkışmıştır. Tanzimat sonrası münevverinin hücumunda asla iyi bir niyet olmadığı için, tenkid ve hücumların neticesi de şürimiz adına ne yazık ki yüz ağartacak bir karakterde olmamıştır. Hareket noktası, hep olumsuz manada tenkid fikri taşıdığından dolayı, şiir hesabına kayde dilecek güzel şeylerin çok olduğunu söylemek mümkün değildir. Tanzimatla birlikte diğer sahalarda olduğu gibi, şiir sahasında da münakaşalar zemini düalizmin hükümranlığında devam edegelmiştir.

Evvela şu hakikati ortaya koymak gerekir ki, Tanzimatla paralel vuku bulan münakaşalar ilmî, edebî ve teorik meselelere ait olmak yerine, indî mülâhazaların geçit resmi gibidir. Zira, eski-yeni, doğu-batı, kadim-cedid münakaşaları, şiir ve edebiyatımızın yeniden teşekkül ve teessüsü bağlaminda odak nokta teşkil edeceği yerde, birbirlerine karşı şahsî kin ve nefretleri bulunan san'atkarların intikam sahalan vasfı kazanmıştır.

Referanslar

ELIOT, T.S., Edebiyat Üzerine Düşünceler, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2007

MARDİN, Şerif, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İletişim Yay., İst. 2006

ÜLKEN, Hilmi Ziya, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yay., İst. 2001

TANPINAR, Ahmet Hamdi, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, YKY, İst. 2006

Ziya Paşa “Şiir ve İnşa”, Hürriyet Gazetesi, N. 11, Eylül 1868

Article Details