p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Muhafazakârlık ve İslam Üzerine

Article Sidebar

Hasan Ayık
Nasıl Atıf Yapılır
Ayık, H. (2011). Muhafazakârlık ve İslam Üzerine. Demokrasi Platformu, 7(25). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/169


Özet

Hıristiyanlık, Musevilik, İslam ya da Konfüçyüs dini gibi her hangi bir dinin bir olay ya da olgu ile ilişkisi söz konusu olduğu zaman bahse konu olan dinin bizzat adı yazılmaz da genel olarak “din" terimi kullanılarak, örneğin “Muhafazakarlık ve Din" veya "Laiklik ve Din" gibi başlıklar konulur. Kanaatimizce bu aşırı bir genellemedir ve önemli yanlışlara neden olmaktadır. Bazı dinler tarihi uzmanları, her ne kadar Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam'ı, aralarındaki Tanrı, vahiy, peygamber ve öte dünya anlayışlan ile ilgili derin farklılıkları dikkate almadan hepsine birden "semavi din” deseler de söz konusu dinler arasında sadece Tanrı telakkisi açısından bile derin farklıliklar bulunmaktadır. Bu nedenle muhafazakarlığın İslam dini ile ilişkisi sorununu ele alırken “Muhafazakarlık ve Din" gibi genel bir başlık yerine “Muhafazakarlık ve İslam” başlığını atmanın daha uygun olacağını düşünüyoruz.

Referanslar

Bekir Berat Özipek, http://www.muhafazakar.com/box.asp

Kur'an-ı Kerim

Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname, İstanbul 1330.

Seyyid Kutub, Yoldaki İşaretler, Hicret Yayınları, İstanbul 1977.

Gazali, El Maksad'ul-Esna fi Esmaillahi'l Hüsna, Limasol 1897.

Gazali, Mustasfa, Daru'l Kütübi'l İlmiyye, Beyrut, 1413.

Article Details