p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Muhafazakârlığa Farklı Bir Bakış

Article Sidebar

Tuncay İmamoğlu
Nasıl Atıf Yapılır
İmamoğlu, T. (2011). Muhafazakârlığa Farklı Bir Bakış. Demokrasi Platformu, 7(25). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/168


Özet

“Korumak" ya da "olduğu gibi muhafaza etmek” anlamlarına gelen muhafazakârlık, Batı dillerinde Latince “conservare" kelimesinden türetilen "conservatism” kavramının Türkçe karşılığı olup, toplumda yerleşik inanç, din, değer, düzen ve geleneğin sürdürülmesi demektir.

“Kendiliğindenlik”, “sahicilik”, “özgünlük”, “kalıcılık”, “aslilik" ile ilgili iddiaları ihtiva etmesi ve bu iddiaların bir tür meşruiyet ölçütü olarak düşünsel içeriklerin önüne çıkartması bakımından muhafazakârlık, insani bir tutum, temayül, insanlığın veya tek tek milletlerin tecrübeyle biriktirmiş olduğu tutulması gereken kurum ve ilkeleri tutmak anlamında bir fikir olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir milletin, dinin ve kültürün sağlıklı olabilme sinin belirtisi, bu tutulması gereken ve gerekmeyenlerin neler olacağını tefrik edecek kodları, refleksleri, itiyatları geliştirmek ve sürekli canlı tutmaktir. Birer patalojik olgu olarak devrimlerin vuku bulduğu toplumlar, bahsi geçen kodları ya oluşturamamış ya da tahrip etmiş toplumlardır diyebiliriz.

Referanslar

Altıntaş, Ramazan, Bir Zihniyet Tahlili: “Muhafazakar Müslüman”, www.koprudergisi.com, sayı.97, İstanbul, 2007.

Ardoğan, Recep, "İslam Açısından Muhafazakar Teorinin İlkeleri”, www.koprudergisi.com, sayı:97, 2007.

Aydın, Mehmet, İçe Kritik Bakış, hz. Mehmet Gündem, İyi Adam Yayınları, İstanbul, 1999.

Başçı, Vahdettin, Taassup ve Hoşgörü, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum, 1996.

Barrett, William, İrrasyonel İnsan, çev. Salih Özer, Hece Yayınları, Ankara, 2003.

Berman, Marshall, All That is Solid Melts into Air The Experience of Modernity, Simon and Schuster, New York, 1983.

Bora, Tanıl, “Muhafazakâr Yerlilik Söylemi", Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Muhafazakârlık, c.5, ed. Ahmet Çiğdem, İletişim Yayınlan, İstanbul, 2003.

Cevizci, Ahmet, Paradigma Felsefe Sözlüğü, İstanbul, 1999.

Çetin, Halis, “Muhafazakârlık: Kaosa Karşı Kosmos”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, yıl.1, sayı.1, Ankara, 2004.

Ebenstein, William, Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri, çev. İsmet Özel Şule Yayınları, İstanbul, 1996.

Elmalı Hamdi Yazır, “Dibace”, Metalip ve Mezahip Metafizik ve ilahiyat (içinde) çev. Elmalı Hamdi Yazır, Eser Neşriyat, İstanbul, 1978.

Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur'an, çev. Alpaslan Açıkgenç, Fecir yayınları, Ankara, 1993.

İslam, çev. Mehmet Dağ, Mehmet Aydın, Selçuk yayınları, Ankara, 1993

Güler, İlhami, Gericiliğin Gerçek ve Enstrümental Tabiati Üzerine, Doğu-Batı dergisi, sayı:3, Ankara, 1998.

Güngörmez, Bengül, Muhafazakâr Paradigma: “Dogma” ve “Önyargı”, Muhafazakar Düşünce Dergisi, yıl.1, sayı.1, Ankara, 2004.

Elmalı Hamdi Yazır, “Dibace”, Metalip ve Mezahip Metafizik ve İlahiyat (içinde), çev. Elmalı Hamdi Yazır, Eser Neşriyat, İstanbul, 1978, s, xxxI11-XXXIV.

Işık, Aydın, Bir Felsefi Problem Olarak Vahiy ve Mucize, Elis yayınları, Ankara, 2006.

İmamoğlu, Tuncay, “Din ve Modern Düşünce Üzerine”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, yıl.7, sayı.27, Ankara, 2011.

__________ “Değişim ve Süreklilik Arasında Ahmet Hamdi Tanpınar”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, yıl.1, sayı.4, Ankara, 2005.

Küçükalp, Kasım, Cevizci, Ahmet, Batı Düşüncesi, İSAM Yayınları, İstanbul, 2009.

Mengüşoğlu, Takiyettin, “Tarihilik” ve “Tarihsizlik”, Felsefe Arkivi, sayı.16, İstanbul, 1968.

Marshall, Gordon, Sosyoloji Sözlüğü, çev. Osman Akınay, Derya Kömürcü, Bilim Sanat Yayınları, Ankara, 1999.

Özipek, Bekir Berat, Muhafazakarlık, Timaş Yayınları, İstanbul, 2001.

Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, haz. Ertuğrul Düzdağ, İz Yayınalık, İstanbul, 1991.

Tanpınar, Ahmet Hamdi, Huzur, Dergah Yayınları, İstanbul, 1996.

Topçu, Nurettin, Ahlak Nizamı, Dergah Yayınları, İstanbul, 1997.

Yılmaz, Murat, “Muhafazakâr Demokrat” Bir Politikanın Temel Özellikleri Neler Olabilir? Muhafazakâr Düşünce Dergisi, yıl.1, sayı.1, Ankara, 2004.

Watt, Montgomery, Hz. Muhammed'in Mekkesi, çev. Mehmet Akif Ersin, Bilgivakfı Yayınları, Ankara, 1995.

__________ Modern Dünyada İslam Vahyi, çev. Mehmet Aydın, Hülbe Yayınları, Ankara, 1982.

Article Details