p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Osmanlı'da XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Siyasal Rejim ve Düşünce Hayatı Kapsamında Muhafazakârlık-Çağdaşlaşma Çatışması

Osmanlı'da XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Siyasal Rejim ve Düşünce Hayatı Kapsamında Muhafazakârlık-Çağdaşlaşma Çatışması

Article Sidebar

Cüneyt Coşkun
Nasıl Atıf Yapılır
Coşkun, C. (2011). Osmanlı’da XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Siyasal Rejim ve Düşünce Hayatı Kapsamında Muhafazakârlık-Çağdaşlaşma Çatışması. Demokrasi Platformu, 7(25). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/167


Özet

Osmanlı siyasal rejiminde ve düşünce hayatında XVII. ve XVIII. yüzyıllar birer kırılma dönemidir. Kırılma döneminin özelliği, Batı'daki bilimsel, felsefî, teknolojik gelişmelerin ve düşünce akımlarının etkisiyle Osmanlı entelektüel algısını biçimlendiren geleneksel paradigmanın zemininde kaymaların olmasıdır. Bu kriz evresiyle birlikte toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve entelektüel alanlarda çağdaşlaşma eğilimli seslerin duyulduğu görülmektedir. Bu çalışmada Osmanlı Devleti'nde siyasal bir rejim olarak patrimonyalizm olgusu dikkate alınarak, Türkiye'de çağdaşlaşma serüveninde bilim ve felsefe alanındaki entelektüel hareketlilikler, XVII. ve XVIII. yüzyıllar kapsamında muhafazakârlık-çağdaşlaşma çatışması ekse ninde değerlendirilmektedir.

Referanslar

AKKAŞ, Hasan Hüseyin, “Muhafazakâr Siyasi Düşünce Kavramı", AKÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 5, Sayı. 2, Aralık (2003)

ALATLI, Alev, Batı'ya Yön Veren Metinler II, İlke Eğitim ve Sağlık Vakfi ( 2010).

ASLAN, Seyfettin, “Osmanlı Siyasal Rejiminin Şekillendirilmesinde Bir Olgu Olarak Patrimonyalizm", A.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 17 Sayı: 1-2 (2003).

BALTACI, Cahid, "XV- XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri”, ed. Muhammet Abay, M.Ü İlahiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul 2005.

BAYRAKÇI, Halil, Osmanlı Toprak Sistemi, Marifet Yay., İstanbul 1990.

BERKES, Niyazi, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Haz. Ahmet Kuyaş, Yapı Kredi Yay., İstanbul 2011.

BOLAY, Süleyman Hayri, Osmanlılarda Düşünce Hayatı ve Felsefe, Akçağ Yay., Ankara 2005.

CEVİZCİ, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yay., İstanbul 2002.

ÇETİN, Halis, Çağdaş Siyasal Akımlar, Orion Kitabevi, Ankara 2007.

DEMİR, Remzi, Philosophia Ottomanica Cilt III, Lotus Yay., Ankara 2007.

FOUCAULT, Michel, Özne ve İktidar, çev. Işık Ergüden, Osman Akınbay, Aynnti Yay., İstanbul 2005.

FREELY, John, Alaaddin'in Lambası, çev. Nurşan Üstüntaş, Şenocak Yay., İzmir 2010.

HIZLI, Mefail, “Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:17 Sayı:1 (2008).

HUFF, Toby E., Modern Bilimin Doğuşu ve Yükselişi, çev. İnan Kalayaoğulları, Ertan Tağman, Aynur Yetmen, Epos Yay., Ankara 2010.

HUNTINGTON, Samuel P., "Conservatism as an Ideology", The American Political Science Review, Vol. 51, No. 2. (Jun., 1957).

İMAM BİRGİVÎ, Birgivî Vasiyetnâmesi, Haz. Ahmet Ersin Yücel, Bedir Yay., İstanbul.

İNALCIK, Halil, şair ve Patron, Doğu Bati Yay., Ankara 2010.

İNALCIK, Halil, “Şeriat ve Kanun, Din ve Devlet”, İslâmiyât I, Sayı: 4 (1998).

İNALCIK, Halil, “Osmanlı Toplum Yapısının Evrimi”, çev. Mehmet Özden, Fahri Unan, Türkiye Günlüğü, Yaz Dönemi Sayı:11 (1990).

KARAGÖZ, Betül, “Osmanlı Monokrasisi'nin Sultanizm'den Korunmasında Ahilik Kurumunun Rolü" Uluslararası Ahi Evran Sempozyumu (15–17 Ekim 2008).

KATİP ÇELEBİ, Mizanü'l- Hakk Fî ihtiyari'l- Ahakk, haz. Orhan Şaik Gökyay, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul 1993.

KUTLUER, İlhan, İslam'ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru, İz Yay., İstanbul 2001.

LEWİS, Bernard, Müslümanların Avrupa'yı Keşfi , çev. İhsan Durdu, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2000.

MARDİN, Şerif, İdeoloji, İletişim Yay., İstanbul 1997.

MARTI, Huriye, Osmanlı'da Bir Dâru'l- Hadis Şeyhi Birgivî Melumed Efendi, Hünkar Ofset, İstanbul 2008.

MASSOOD, Ehsan, İslam ve Bilim, çev. Şafak Timur, Picus Yay., İstanbul 2010.

OLGUNER, Fahrettin, Türk –İslam Düşüncesi Üzerine, Akademi Kitabevi, İzmir 1993.

ÖZİPEK, Bekir Berat, Muhafazakârlık, Timaş Yay., İstanbul 2011.

TEKELİ, Sevim ve diğerleri, Bilim Tarihine Giriş, Nobel Yay., Ankara 2009.

VINCENT, Andrew, Modern Politik ideolojiler, çev. Arzu Tüfekçi, Paradigma Yay., İstanbul 2006.

VURAL, Mehmet, Siyaset Felsefesi Açısından Muhafazakârlık, Elis Yay., Ankara 2003.

YÜKSEL, A. Turan, İslam'da Bilin Tarihi – Başlangıçtan Osmanlı Döneminin Sonuna Kadar-, Kitap Dünyası, Konya 2007.

ZİLFİ, Madeline C., Osmanlı Uleması Klasik Dönem Sonrası 1600-1800, çev. Mehmet Faruk Öząnar, Birleşik Yay, Ankara 2008.

İnternet Kaynakça

http://yunus.hacettepe.edu.tr/unan/akademik5.html

Article Details