p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Ahmed Cevdet'de Modernleşme ve Muhafazakâr Devletçilik

Ahmed Cevdet'de Modernleşme ve Muhafazakâr Devletçilik

Article Sidebar

Cevat Özyurt
Nasıl Atıf Yapılır
Özyurt, C. (2011). Ahmed Cevdet’de Modernleşme ve Muhafazakâr Devletçilik. Demokrasi Platformu, 7(25). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/166


Özet

Bu makalenin temel amacı, Ahmed Cevdet'in Osmanlı yenileşme hareketi içindeki yerini, ne tür bir muhafazakârlığın temsilcisi olduğunu, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük ideolojilerine katkısını, gelenek ve modernleşme karşısındaki tutumunu, Türk siyasal kültürüne etkilerini belirlemektir. Cevdet'in siyasal düşüncesinde, özgürlük, eşitlik ve sivil toplum gibi demokratik değerlerin yerinin tespiti çalışmanın amaçlan arasında yer almaktadır.

Referanslar

Ahmed Cevdet Paşa (1991) Tezâkir, Haz. Cavid Baysun, Ankara, TTK Yayınları.

Ahmed Cevdet Paşa (1994) Tarih-i Cevdet, İstanbul, Üçdal Neşriyat.

Atalay, Beşir (1999) “Ahmet Cevdet Paşa Tarihinde Osmanlı Devleti", Osmanlı C. VIII, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, ss. 271-285.

Berkes, Niyazi (2003) Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.

Chambers, Richard L. (1973) “The Education of a Nineteenth-Century; Âlim Ahmed Cevdet Paşa", Journal of Middle East Studies, Vol, IV, pp. 440-464.

Fatma Aliye (1995) Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı, İstanbul, Bedir Yayınları.

Gencer, Bedri (2006) “Gelenekselciliğin Pınarları: Edmund Burke ve Ahmed Cevdet", Muhafazakâr Düşünce, Yıl 2, S. 7. ss. 153-188.

Gencer, Bedri (2008) İslam'da Modernleşme, Ankara, Lotus Yayınları.

Gencer, Bedri (2011) Hikmet Kavşağında Edmund Burke ve Ahmed Cevdet, İstanbul, Kapı Yayınları.

Giddens, Anthony (2011) Sosyolojinin Savunusu, Çev. İbrahim Kaya, İstanbul, Say Yayınlan.

Halaçoğlu, Yusuf, Aydın, M. Akif (1993) “Cevdet Paşa”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfi. C. VII, ss. 443-450.

Karpat, Kemal H. (2005) “Tarihsel Süreklilik, Kimlik Değişimi ya da Yenilikçi, Müslüman, Osmanlı ve Türk Olmak", (İç.) Osmanlı Geçmişi ve Bugünün Türkiye'si, Ed. Kemal H. Karpat, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss. 19-50

Karpat, Kemal H. (2009) İslam'ın Siyasallaşması, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlan.

Kuran, Ercüment (1997) Türkiye'nin Batılılaşması ve Milli Meseleler, Ankara, Diyanet Vakfi Yayınlan.

Mardin, Şerif (2011) Türkiye'de İslam ve Sekülerizm, İstanbul, İletişim yayınları.

Meriç, Ümit (1992) Cevdet Paşa'nın Toplum ve Devlet Görüşü, İstanbul, İnsan Yayınları.

Neumann, K. Christoph (2000) Araç Tarih Amaç Tanzimat: Tarih-i Cevdet'in Siyasi Anlamı, Çev. Meltem Arun, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Neumann, K. Christoph (2009) “Tanzimat Bağlamında Ahmet Cevdet Paşa'nın Siyasi Düşünceleri” (İç.) Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce-I: Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi, İstanbul, İletişim Yayınları, ss. 83-87.

Öğün, Süleyman Seyfi (2000) Türk Politik Kültürü, İstanbul, Alfa Basım Yayım. Ölmezoğlu, Ali (1997) “Cevdet Paşa”, İslam Ansiklopedisi, Milli Eğitim Bakanlığı. C. III, ss. 114-123

Özyurt, Cevat (2007) “Tocqueville'de Demokratik Toplumun Doğası", Muhafazakâr Düşünce Dergisi, S. 12, ss. 173-193.

Shaw, Stanford J; Shaw, (1977) Ezel K. History of the Otoman Empire and Modern Turkey, Vol. II, Cambridge, Cambridge University.

Tanpınar, Ahmet Hamdi (1997) Ondokuzuncu Yüzyıl Türk Edebiyatı, İstanbul, Çağlayan Kitabevi.

Tocqueville, Alexis de (1981) Democracy in America, Translated by Henry Reeve, New York, Modern Library.

Article Details