p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Muhafazakâr Siyaset ve Öncelikli Değerleri

Article Sidebar

Kadir Canatan
Nasıl Atıf Yapılır
Canatan, K. (2011). Muhafazakâr Siyaset ve Öncelikli Değerleri. Demokrasi Platformu, 7(25). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/164


Özet

Eski Yunan felsefesinin önemli temsilcilerinden biri olan Platon'dan bu yana siyaset ve değer ilişkisi, bazen gerçeklik ve idealler arasındaki bir gerilim alanı, bazen de siyaset ve ahlak arasındaki ilişki olarak hep tartışıla gelmiştir. Bu tartışmanın gerisinde, değer/ahlak ve ideallerle siyasi eylemin doğasının temelde farklılık arz ettiği varsayımı bulunmaktadır. Bu durumda ilk sorgulanması gereken şey, bu iki alanın insan hayatında neye karşılık geldiği ve birbirinden ne kadar farklı bir mantığı izleklerini araştırmaktır. Böyle bir araştırma, en azından kavramsal bir tartışmayı içermelidir.

Siyaset, her şeyden önce insani eylemin belirli bir biçimidir. “Kelime anlamı itibariyle eğitmek, yetiştirmek ve düzenlemek gibi birçok manayı içeren siyaset, esas itibariyle idare etmek ve yönetmek anlamına gelir. Siyasetle eş anlamlı olarak kullanılan politika kelimesi de Latince polis kelimesinden türetilmiş olup, bugünkü anlamı itibariyle şehir idaresi ve kamu düzeni anlamına gelmektedir. Sosyolojik açıdan sosyal gerçekliğin bir parçası olan siyaset, insanların bir arada yaşamasıyla başlayan, insanların davranışlarını etkileyen, yönlendiren ve sınırlayan bir kurum, güç ve faaliyet alanıdır. İşleyiş bakımından siyaset, toplumdan topluma farklılık arz etse de, bütün toplumlarda var olagelen, evrensel ve kurumsallaşmış bir yapıdır.” (Türkkahraman, 2006:35).

Referanslar

Ağaoğullan, M. A., (1993), “Siyasal Ahlak ve Devlet”, Siyasal Ahlak ve Siyasal Ahlaksızlık, Ed.: Türker Alkan, Bilgi Yayınevi, Ankara.

AKP (Adalet Kalkınma Partisi), (2011), Parti Programı

(http://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi)

Burns, E. M., (1984), Çağdaş Siyasal Düşünceler 1850-1950, Birey ve Toplum Yayınlanı, Ankara.

Can, N., (2005), Siyaset Felsefesi Problemleri, Elis Yayınları, Ankara.

CPM, (2011), The Conservative Manifesto 2010, Invitation to Join the Government of Britain. (www.conservatives.com).

Çarkoğlu, A. & Toprak, B., (2006), Değişen Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset, Tesev Yayınları, İstanbul.

Devos, C., (2006), De kleermakers en de keizer, Inleiding tot politiek en politieke wetenschappen, Academia Press, Gent.

Ebenstein, W., (2001), Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri, Şule Yayınları, İstanbul.

Kingdom, J., Government and Politics in Britain, An Introduction, Polity, Cambridge.

Lipson, L., (2005), Siyasetin Temel Sorunları, TİB Kültür Yayınları, İstanbul. Platon, (2006), Devlet, TİB Kültür Yayınları, İstanbul. Schneiders, W., (2008), Felsefeye İhtiyaç Var mı?, İkarus, İstanbul.

Türkkahraman, M., (2006), Toplum ve Temel Toplumsal Kurumlar, Kurumlar Sosyolojisine Giriş, Alp Yayınevi, Ankara.

Yılmaz, H., (2006), Muhafazakarlık Anketi: Aile, Din, Batı; İlk Sonuçlar Üzerine Genel Değerlendirme, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

Zijderveld, A., (2007), Sahnelik Toplum, Sosyolojinin Yeniden Tanımlanması, Pınar Yayınları, İstanbul.

Article Details