p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Muhafazakârlık ve Edmund Burke'da Değişim ve Devlet Algısı

Muhafazakârlık ve Edmund Burke'da Değişim ve Devlet Algısı

Article Sidebar

Yıldırım Torun
Nasıl Atıf Yapılır
Torun, Y. (2011). Muhafazakârlık ve Edmund Burke’da Değişim ve Devlet Algısı. Demokrasi Platformu, 7(25). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/163


Özet

Muhafazakarlık, modern politik bir ideolojidir. 1789 Fransız İhtilali'ne karşı geliştirdiği tepkiyle, siyaset felsefesi tarihinde özellikle geleneğe yaptiğı vurguyla anılmaktadır. Bu vurgu muhafazakarlığın, insan, toplum, devlet vb. gibi siyaset felsefesine ilişkin problemlere, kendine has bir bakış açısı sergilemesine neden olmuştur. Edmund Burke ise, bu gelenek içerisinde, daha ihtiyatlı bir tavır takınarak, muhafaza etmek için değişim anlayışını kabul etmiştir.

Referanslar

CAMERON, J. M., (1995) “Edmund Burke", Batı Düşüncesinde Siyaset Felsefeleri, Maurice Cranston, (Edit), (Çev: Nejat Muallimoğlu), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültes Vakfı Yayınları Nu:93, İstanbul

EBENSTEIN, William, (2001), Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri, (Çev: İsmet Özel), Şule Yayınları, İstanbul,

ERDOĞAN, Mustafa, (2004), Anayasa Hukukuna Giriş, Liberte Yayınlan, Ankara

GİRİTLİ, İsmet, GÜNGÖR, Hasan Atilla, (2002), Günümüzde İnsan Hakları, Der Yayınları, İstanbul

GÖZE, Ayferi, (2000), Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta, İstanbul

HAMPSHER-MONK, İain, (2004), Modern Siyasal Düşünce Tarihi, Çev: Necla Arat, Say Yayınları, İstanbul, 2004

HEYWOOD Andrew, (2006), Siyaset, (Çev: Bekir Berat Özipek vd.) Liberte Yayınları, Ankara

HEYWOOD, Andrew, (2007), Siyasi İdeolojiler, (Çev: Ahmet Kemal Bayram vd.), Adres Yayınları, Ankara

LOCKE, John, Uygar Yönetim Üzerine İki İnceleme'den Seçme Metinler, Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi, (2002), (Derleyen: Mete Tunçay), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlar, İstanbul

ÖZDEN, Mehmet, "Osman Turan”, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce 5 Muhafazakarlık, Edit Tanul Bora, Murat Gültekingil , Cilt Edit: Ahmet çiğdem, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003

ÖZİPEK, Bekir Berat, “Muhafazakarlık, Devrim ve Türkiye”, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce 5 Muhafazakarlık, Edit: Tanıl Bora, Murat Gültekingil , Cilt Edit: Ahmet çiğdem, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003

TANNEMBAUM, Donald, SCHULTZ, David, (2005), Siyasi Düşünce Tarihi Filozoflar ve Fikirleri, (Çev: Fatih Demirci), Adres Yayınları, Ankara

TAŞKIN, Yüksel, “Muhafazakar Bir Proje Olarak Türk-İslam sentezi”, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce 5 Muhafazakarlık, Edit: Tanil Bora, Murat Gültekingil, Cilt Edit Ahmet çiğdem, İletişim Yayınları, stanbul, 2003

TOKU, Neşet, (2003), John Locke ve Siyaset Felsefesi, Liberte Yayınları, Ankara

VINCENT, Andrew, (2006), Modern Politik İdeolojiler, (Çev: Arzu Tüfekçi), Paradigma Yayıncılık, İstanbul

YILMAZ, Murat, “Mehmet Akif Ersoy", Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce 5 Muhafazakarlık, Edit. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, Cilt Edit: Ahmet çiğdem, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003

ZURCHER, Erik Jan, “Terakkiperver Cumhuriyet Firkası ve Siyasal Muhafazakarlık”,Modem Türkiye'de Siyasi Düşünce 5 Muhafazakarlık, Edit: Tanil Bora, Murat Gültekingil, Cilt Edit: Ahmet çiğdem, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003

http://tr.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke

Hande Nur Güneş, http://www.tpe.org.tr/index.php?option=com_content & view=article&id=535:edmund-burke-vemuhafazakarlyk&catid=115&Itemid=100077

Article Details