p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Siyasal Bir İdeoloji Olarak Muhafazakârlık ve Gelenek

Siyasal Bir İdeoloji Olarak Muhafazakârlık ve Gelenek

Article Sidebar

M. Hanifi Macit
Nasıl Atıf Yapılır
Macit, M. H. (2011). Siyasal Bir İdeoloji Olarak Muhafazakârlık ve Gelenek. Demokrasi Platformu, 7(25). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/162


Özet

Eski-yeni, geçmiş ve gelecek arasında sık sık bir bağ kurulur. Bazen ye ni olana methiyeler dizilirken, bazen de eskiye karşı özlem romantik bir dil ile ifade edilir. Bireyler, toplumlar veya milletler, tikelden tümele yer yer bu nostaljiye düşer. Ancak bunun en açık biçimini muhafazakârlar yaşar ve onlar hem geleneğe olan bağı radikal bir dille vurgularken hem de bundan siyasal bir felsefe türetip, bunu da siyasal bir ideoloji olarak toplumsal sorunların aşılmasında bir başvuru ölçütü yaparlar. Biz bu çalışmada: muhafazakârlık gelenek, modernite ve gelecek arasındaki bağı batılı düşünsel atmosfer üzerinden değerlendireceğiz. Bu nedenle öncelikle muhafazakârlığın bir siyasal ideoloji olduğu ve sonrasında, gelenek, modernite ve gelecek arasında nasıl bir bağ kurduğu konusunu klasik/yeni ayrımına girmeksizin elimizden geldiğince ifade etmeye gayret edeceğiz.

Referanslar

Ahmet Çiğdem, Bir İmkân Olarak Modemite, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997.

Alain Touraine, Modernliğin Eleştirisi, Çev.Hülya Tufan, YKY Yayınları, İstanbul, 2000.

Andrew Heywood, Siyasi İdeolojiler, Çev. Ahmet Kemal Bayram, Adres Yayınlan, 2007.

Bekir Berat Özipek, Muhafazakârlık (Akıl, Toplum, Siyaset), Kadim Yayınları, 2005.

Francis G. Wilson, A Theory of Conservatism, The American Political Science Review, Vol.35, No.1, 1941.

Hasan Hüseyin Akkaş, “Muhafazakâr Siyasi Düşünce Kavramı Üzerine" Sosyal Bilimler Dergisi.

H.Birsen Örs, 19. Yüzyıldan 20.Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009.

Hans-Georg Gadamer, Yaşayan Düşünce Olarak Gelenek, Çev.Hafsa Fidan, Bilimname Düşünce Platformu, Sayı, VI, 2004.

Lows Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev.Alp Tümertekin, İthaki Yayınları, İstanbul, 2003.

Mehmet Vural, Siyaset Felsefesi Açısından Muhafazakârlık, Elis Yayınları, Ankara, 2003.

Micheal Oakeshott, Muhafazakar Olmak, Çev. İsmail Seyrek, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yul;1. Sayı;1. 2004.

Michele Barrett, Marx'tan Foucaultya İdeoloji , Çev. Ahmet Fethi, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1996.

Robert A. Nisbet, Muhafazakârlık, (Düş ve Gerçek), Çev. M.Fatih SerenliKudret Bülbül, Kadim Yayınlan, 2007.

Samuel P. Huntington, "Conservativsm as an Ideology", The American Political

Science Review, Vol.51, No.2 (Jun., 1957). Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007.

Tanil Bora-Burak Onaran, "Nostalji ve Muhafazakârlık” Edit. Tanul BoraMurat Gültekingil, Muhafazakârlık, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003.

Article Details