p-ISSN: 1305-4600
e-ISSN: 2792-0909
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Dr. Serkan Yorgancılar

Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bürokratik Vesayet ve Modernleşme

Article Sidebar

İlyas Söğütlü
Nasıl Atıf Yapılır
Söğütlü, İlyas. (2008). Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bürokratik Vesayet ve Modernleşme. Demokrasi Platformu, 4(16). Geliş tarihi gönderen https://demokrasiplatformu.com/dergi/article/view/146


Özet

Bu çalışma, Cumhuriyet dönemi Türkiye siyasetinin en önemli tartışma konularından biri olan “bürokratik vesayet” konusu üzerinedir. Çalışma, temel olarak, bürokrat seçkinlerin bu vasi konumunu hangi gerekçelere dayandırdıkları sorusu etrafında şekillenmiştir. Cumhuriyet seçkinleri, demokrasiyi, kayıtsız şartsız çağdaşlaşma projesinin bir parçası olarak benimsemiş olmakla birlikte, bunun pratiğe dökülmesini, halkın geleneksel düşünce kalıplarından sıyrılması ve aydınlatılması koşuluna bağlamışlardır. 1946 yılında daha çok dış nedenlerle Türkiye'de çok partili hayata geçilmesi ve siyasetin toplumsal taleplere göre biçimlenmeye başlaması, halkı, henüz siyasetin öznesi olacak konumda görmeyen bürokrat seçkinler açısından temel bir rahatsızlık kaynağı olmuştur. Bürokrat seçkinler vesayet sistemini sürdürmek için çözümü darbelerde arar.

Referanslar

Afetinan, A (1983), Mustafa Kemal Atatürk'ün Karlsbad Hatıraları, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Ahmad, Feroz (1995), Modern Türkiye'nin Oluşumu, (Çev. Yavuz Alogan), İstanbul: Sarmal Yayınları.

Ahmad, Feroz (1996), Demokrasi Sürecinde Türkiye 1946-1980, (Çev. Ahmet Fethi), 2. Baskı, İstanbul: Hil Yayınevi.

Atatürk, Mustafa Kemal (1996), Nutuk, Cilt I-II, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi.

Atatürk, Mustafa Kemal (1997), Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt I, II, III, 5.Baskı, Ankara: Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları.

Atay, Falih Rifki (1984), Çankaya, İstanbul: Bateş Yayınevi. İhtilâli, İstanbul: Altın Kitaplar.

Bozkurt, Mahmut Esat (1967), Atatürk Cizre, Ümit (2005), Muktedirlerin Siyaseti, (Çev. Cahide Ekiz), İstanbul: İletişim Yayınları.

Çaha, Ömer (1997), “Sivil Toplum Devlet Karşıtlığında Türkiye'de Cumhuriyet”, Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik, (Yay. Haz: Nuri Bilgin) İstanbul: Bağlam Yayınları.

Demirel, Ahmet (2000) "1920-1923 Arasında Türkiye Dünyanın En İleri Temsili Demokrasilerinden birine Sahipti” Türkiye Günlüğü, Sayı. 60.

Demirel, Tanel (2005), “Lessons of Military Regimes and Democracy: The Turkish Case in a Comparative Perspective", Armed Forces & Society, Vol. 31, No.2, Winter.

Göle, Nilüfer (1998), Mühendisler ve İdeoloji, 2.Baskı, İstanbul: Metis Yayınları. Heper, Metin (2006), Türkiye'de Devlet Geleneği, (Çev: Nalan Soyanık), 2.Baski, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Heper, Metin (2007), “Atatürk'te Devlet Düşüncesi” Türkiye'de Politik Değişme ve Modernleşme, (Derl: Ersin Kalaycıoğlu-Ali Yaşar Sarıbay), 3.Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları.

Heper, Metin and Menderes Çınar (1996), “Parliamentary Government with a Strong State President: The Post-1989 Turkish Experience”, Political Science Quarterly, Vol.111, Number 3.

Heper, Metin and E. Fuat Keyman (1999), “Double-Faced State: Political Patronage and the Consolidation of Democracy in Turkey" Turkey Before and After Atatürk: Internal and External Affairs, (Ed.by Sylvia Kedourie), Frank Cass, London.

Kadıoğlu, Ayşe (1999), Cumhuriyet İradesi Demokrasi Muhakemesi, İstanbul: Metis Yayınları.

Kahraman, Hasan Bülent (2008), Türk Siyasetinin Yapısal Analizi-1, İstanbul: Agora Kitaplığı.

Karpat, Kemal (2007), Türkiye'de Siyasal Sistemin Evrimi, (Çev. Esin Soğancilar), Ankara: İmge Kitabevi.

Karpat, Kemal (1996), Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul: Afa Yayınları.

Köker, Levent (1995), Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, 3.Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları

Koçak, Cemil (1996), Türkiye'de Milli Şef Dönemi, Cilt II, İstanbul: İletişim Yayınları.

Mardin, Şerif (1992), Türkiye'de Toplum ve Siyaset, 3.Baskı, Derl. Mümtaz'er Türköne-Tuncay Önder, İstanbul: İletişim Yayınları.

Öğün, Süleyman Seyfi (1998), “Türk Milliyetçiliğinde Hâkim Millet Kodunun Dönüşümü”, Türkiye Günlüğü, Sayı: 50.

Özbudun, Ergun (1994), “Democratization of the Constitutional and Legal Framework" in: Politics in the Third Turkish Republic, Ed. By Metin Heper and Ahmet Evin, Westview Pres, Boulder.

Özbudun, Ergun (2006), “Political Origins of the Turkish Constitutional Court and the Problem of Democratic Legitimacy", Europen Public Law, Vol.12, Issue 2.

Parla, Taha (1993), Türkiye'nin Siyasal Rejimi, 2.Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.

Parla, Taha (1994), Türkiye'de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları, Cilt 1, İstanbul: İletişim Yayınları.

Rustow, Dankwart A. (1994), “Turkish Democracy in Historical and Comparative Perspective" in: Politics in the Third Turkish Republic, (Ed. By Metin Heper and Ahmet Evin), Westview Pres, Boulder.

Sartori, Giovanni (1993), Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, (Çev.Tuncer Karamustafaoğlu-Mehmet Turhan), Ankara.Yetkin Basımevi.

Soysal, Mümtaz (1986), 100 Soruda Anayasanın Anlamı, Ankara: Gerçek Yayınevi.

Sunar, İlkay (1983), “Demokrat Parti ve Popülizm”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt:8, İstanbul: İletişim Yayınları.

Uran, Hilmi (1959), Hatıralarım, Ankara.

Ünder, Hasan (1998), “Kemalist Cumhuriyetçiliğin Klasik Ruhu", Birikim, Sayı: 115..

Zürcher, Erik Jan (1992). Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, (Çev. Gül Çağalı Güven), İstanbul: Bağlam Yayınları

Article Details